پرسشنامه استاندارد جذب دانش سازمان( جعفرپور، ۱۳۹۳).

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد جذب دانش  سازمان( جعفرپور، ۱۳۹۳). (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد جذب دانش  سازمان( جعفرپور، ۱۳۹۳) شامل ۱۹سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتبار و پرستیژ برند به نقل از غلامی، ۱۳۹۴

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اعتبار و پرستیژ برند به نقل از غلامی، ۱۳۹۴ (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد اعتبار و پرستیژ برند به نقل از غلامی، ۱۳۹۴شامل ۱۱ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل استرس زا (اورلی و گیرادتو، ۱۹۸۰؛ به نقل از اکبری، ۱۳۹۲)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عوامل استرس زا (اورلی و گیرادتو، ۱۹۸۰؛ به نقل از اکبری، ۱۳۹۲) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عوامل استرس زا (اورلی و گیرادتو، ۱۹۸۰؛ به نقل از اکبری، ۱۳۹۲)شامل ۴۱ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد دغدغه‌های شغلی بزرگسالان سوپر (CDI)( جمالی، ۱۳۸۹)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد دغدغه‌های شغلی بزرگسالان سوپر (CDI)( جمالی، ۱۳۸۹) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد دغدغه‌های شغلی بزرگسالان سوپر (CDI)( جمالی، ۱۳۸۹)شامل ۶۱ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش میزان اجرای موفقیت آمیز ارتباط با مشتری و تعهد عاطفی کارکنان ( به نقل از مقاله فیلیپ شام و دیگران ۲۰۰۷)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سنجش میزان اجرای موفقیت آمیز ارتباط با مشتری و تعهد عاطفی کارکنان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد سنجش میزان اجرای موفقیت آمیز ارتباط با مشتری و تعهد عاطفی کارکنان ( به نقل از مقاله فیلیپ شام و دیگران)دارای ۳۰ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی آلان آکچان و نوری تیزکن

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی  آلان آکچان و نوری تیزکن (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی  آلان آکچان و نوری تیزکن دارای ۲۲سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش تأثیر امنیت و اعتماد بر استاده از سیستم¬های پرداخت الکترونیک (کیم و همکاران (۲۰۰۹)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سنجش تأثیر امنیت و اعتماد بر استاده از سیستم­های پرداخت الکترونیک (کیم و همکاران (۲۰۰۹) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد سنجش تأثیر امنیت و اعتماد بر استاده از سیستم­های پرداخت الکترونیک (کیم و همکاران (۲۰۰۹) دارای ۳۶سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس ۱۱۵ (لهراسبی نیچکوهی، ۱۳۹۰)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سنجش تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس ۱۱۵ (لهراسبی نیچکوهی، ۱۳۹۰) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد سنجش تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس ۱۱۵ (لهراسبی نیچکوهی، ۱۳۹۰) دارای ۳۸ سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی JDI

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی JDI (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد سنجش علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه (اکبری،۱۳۹۰ ) دارای۳۰سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه (اکبری،۱۳۹۰ )

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سنجش علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه (اکبری،۱۳۹۰ ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد سنجش علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه (اکبری،۱۳۹۰ ) دارای ۲۴ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب