پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی JDI

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی JDI (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد سنجش علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه (اکبری،۱۳۹۰ ) دارای۳۰سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه (اکبری،۱۳۹۰ )

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سنجش علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه (اکبری،۱۳۹۰ ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد سنجش علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه (اکبری،۱۳۹۰ ) دارای ۲۴ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایت گردشگران از مقصد گردشگری

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد رضایت  گردشگران از مقصد گردشگری (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد رضایت  گردشگران از مقصد گردشگری دارای ۳ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان فرهاد رکنی لموکی ۱۳۹۲

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان فرهاد رکنی لموکی ۱۳۹۲ (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان فرهاد رکنی لموکی ۱۳۹۲ دارای ۲۲سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد انگیزش شیخ حسینی نژاد(۱۳۹۲)

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد انگیزش شیخ حسینی نژاد(۱۳۹۲) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه استاندارد انگیزش شیخ حسینی نژاد(۱۳۹۲) دارای ۱۴ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ادرک پذیرش فناورری اطلاعات

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد ادرک پذیرش فناورری اطلاعات   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد ادرک پذیرش فناورری اطلاعات شامل ۱۳ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نحوه تصمیم گیری مدیران

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد  نحوه تصمیم گیری مدیران   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد  نحوه تصمیم گیری مدیران شامل ۱۷ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مبادله رهبر – عضو Graen et al., 1982

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد مبادله رهبر – عضو Graen et al., 1982  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مبادله رهبر – عضو Graen et alدر سال ۱۹۸۲ طراحی شده است و شامل ۵سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودگزارشی سلامت جسمی کارکنان Schat, 2005

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد خودگزارشی سلامت جسمی کارکنان Schat, 2005 (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد خودگزارشی سلامت جسمی کارکنان Schat, 2005 طراحی شده است و شامل ۱۴ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی شغلی Bandura

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی شغلی Bandura (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی شغلی Bandura در سال ۱۹۷۹ طراحی شده است و شامل ۸سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه…

ادامه مطلب