پرسشنامه استاندارد فضای پذیرایی

پرسشنامه استاندارد فضای پذیرایی پرسشنامه فضای پذیرایی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۲ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت با سؤالاتی مانند: (شکل قرار گرفتن حمام، دستشویی، آشپزخانه و سایر اتاق های ساختمان شما چگونه است؟.) فضای پذیرایی را می ­سنجد. روایی و پایایی پرسشنامه فضای پذیرایی روایی ابزار…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مالکیت روانشناختی

پرسشنامه استاندارد مالکیت روانشناختی پرسشنامه مالکیت روانشناختی ، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۶ گویه و ۲ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و  با سؤالاتی مانند: (من خودم را متعلق…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی

پرسشنامه استاندارد مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی پرسشنامه مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۹ گویه و ۴ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نوآوری

پرسشنامه استاندارد نوآوری پرسشنامه نوآوری در شرکت، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۵ گویه و ۵ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و  با سؤالاتی مانند: (تاکنون تلاش شده است تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی

پرسشنامه استاندارد هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی پرسشنامه هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی، پرسشنامه ای محقق ساخته است که با هدف بررسی تاثیر هزینه یابی فعالیت زمان گرا در موسسات تولیدی طراحی شده است. این مقیاس دارای ۱۵ گویه و ۴ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش هوش هیجانی در تدریس

پرسشنامه استاندارد سنجش هوش هیجانی در تدریس پرسشنامه سنجش هوش هیجانی در تدریس، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۱۰۹ گویه و هشت مولفه  می باشد که با یک مقیاس لیکرت چهار درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (هنگام…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد بهزیستی کارکنان ژنگ و همکاران ۲۰۱۵

پرسشنامه استاندارد بهزیستی کارکنان ژنگ و همکاران ۲۰۱۵ پرسشنامه بهزیستی کارمنان، توسط ژنگ و همکاران در سال (۲۰۱۵) طراحی شده است. این مقیاس دارای ۱۸ گویه  و سه مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت هفت درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۷ است، با…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی ۲۰۰۰

پرسشنامه استاندارد چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی ۲۰۰۰ پرسشنامه چابکی سازمانی، ژانگ و شریفی(۲۰۰۰) طراخی و تدوین شده است. این مقیاس دارای ۲۸ گویه و چهار مولفه  می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه  ­ای (بسیار مخالفم تا بسیار موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون ۱۹۹۵

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون ۱۹۹۵ پرسشنامه عمکرد سازمانی، توسط کاپلان و نورتون (۱۹۹۵) طراحی و تدوین شده است.  این مقیاس دارای ۱۷ گویه و چهار مولفه  می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم  تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتماد حرفه ای

پرسشنامه استاندارد اعتماد حرفه ای پرسشنامه اعتماد حرفه ای، پرسشنامه ای محقق ساخته است که میزان اعتماد حرفه ای در دانشجویان و شاغلین بالینی را می سنجد. این مقیاس دارای ۳۵ گویه می باشد و با یک مقیاس لیکرت شش درجه ­ای (هیچوقت تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۶ است….

ادامه مطلب