پرسشنامه استاندارد اعتماد به مدیریت عالی Albrecht and Travaglioni (2003), and Kim and Mauborgne (1993).

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد اعتماد به مدیریت عالی Albrecht and Travaglioni (2003), and Kim and Mauborgne (1993).   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد اعتماد به مدیریت عالی Albrecht and Travaglioni (2003), and Kim and Mauborgne (1993) شامل ۵ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد استقلال شغلی Breaugh’s Work Autonomy (BWA) Scale 1995

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد استقلال شغلی Breaugh’s Work Autonomy (BWA) Scale 1995   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد استقلال شغلی Breaugh’s Work Autonomy (BWA) Scale 1995 شامل ۵ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش پاتریک  حاوی ۳۸سوال است..این پرسشنامه توسط پاتریک و همکاران در سال ۲۰۰۹تهیه شده است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارتباطات سازمانی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد ارتباطات سازمانی   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد ارتباطات سازمانی توسط معروف قادری در سال ۱۳۹۳ طراحی شده است و دارای ۲۷ سوال و در قالب لیکرت است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک

  دریافت پکیجپرسشنامه استاندارد سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سیستم­های مدیریت منابع انسانی الکترونیک توسط کریم رحمتی در سال ۱۳۹۳  طراحی شده است و دارای ۴۳ سوال و در قالب لیکرت است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد صنایع غذایی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد صنایع غذایی   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد صنایع غذایی توسط فرانک رشیدی در سال ۱۳۹۳  طراحی شده است و دارای ۳۰ سوال و در قالب لیکرت است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سازمان یادگیرنده

  دریافت پکیج پرسشنامه  استاندارد سازمان یادگیرنده   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه  سازمان یادگیرنده از پرسشنامه استاندارد سنگه (۱۹۹۰) که شامل ۳۵ سئوالی است استفاده شده و سوالات دارای ۵بعد است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استانداردتوانمندی سازمانی

  دریافت پکیج پرسشنامه  استانداردتوانمندی سازمانی   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه توانمندی سازمانی شامل ۱۶ سوال و در قالب لیکرت توسط فاطمه ضرابی در سال ۱۳۹۳ طراحی شده است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ترک خدمت نخبگان از دیدگاه مدیران

  دریافت پکیج پرسشنامه  استاندارد ترک خدمت نخبگان از دیدگاه مدیران   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد ترک خدمت نخبگان از دیدگاه مدیران توسط سیاره صفری در سال ۱۳۹۳  طراحی شده است و دارای ۵۶ سوال و در قالب لیکرت است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار…

ادامه مطلب

پرسشنامه استانداردتعارض سازمانی بین فردی

  دریافت پکیج پرسشنامه استانداردتعارض سازمانی بین فردی   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی شامل ۹ سوال می باشد که شامل سه  مقیاس ( تعارض با رئیس، مرئوس و همردیفان) می باشد. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن…

ادامه مطلب