پرسشنامه اصول سازمان یادگیرنده در مدرسه

  دریافت پکیج پرسشنامه اصول سازمان یادگیرنده در مدرسه (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اصول سازمان یادگیرنده در مدرسه به منظور بررسی مدارس به لحاظ برخورداری از اصول سازمان یادگیرنده تهییه شده است . این پرسشنامه ۳۰ گویه دارد . هدف اصلی این پرسشنامه پاسخ به این سوال است که مدارس ما…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری-۴۱آیتمی

  دریافت پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی کاری-۴۱آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) کیفیت زندگی کاری عنوان پرسشنامه ای است که شامل ۴۱ گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان  سازمان طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۶درجه ای و از خیلی زیاد تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده

    دریافت پکیج پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده توسط Schriesheim در سال ۱۹۸۷ ساخته شده است که از ۱۶ گویه و ۲ خرده مقیاس شفافیت نقش (۵ سوال) و ملاحظات رهبری (۱۱ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش رهبری…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان- ۱۷آیتمی

    دریافت پکیج پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان- ۱۷آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان از ۱۷ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایتمندی و بهبود کیفیت خدمات بیمارستان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۴ نقطه ای می باشد که…

ادامه مطلب

پرسشنامه چندکاره بودن شخص (PMTS)

    دریافت پکیج پرسشنامه چندکاره بودن شخص (PMTS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه چندکاره و تک کاره بودن شخص (PMTS) توسط Lindquist و Kaufman-Scarborough در سال ۲۰۰۷ ساخته شده است که از ۵ گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی چندکاره و تک کاره بودن فرد بکار می رود….

ادامه مطلب

پرسشنامه عادت به خرید فابر و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه عادت به خرید فابر و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عادت به خرید توسط Faber و O’Guinn در سال ۱۹۸۹ ساخته شده است که از ۱۴ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان عادت به خرید در بین مصرف کنندگان بکار می رود….

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری به خطوط هوایی پریتچارد و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه وفاداری به خطوط هوایی پریتچارد و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه وفاداری به خطوط هوایی توسط Pritchard، Havitz و Howard در سال ۱۹۹۹ ساخته شده است که از ۱۳ گویه و ۴ خرده مقیاس مقاومت در برابر تغییر (۴ سوال)، اشتیاق به موقعیت (۳ سوال)، انتخاب…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل مصرف کننده به پشیمانی دلاکروئیس و همکاران (۲۰۰۷)

    دریافت پکیج پرسشنامه تمایل مصرف کننده به پشیمانی دلاکروئیس و همکاران (۲۰۰۷)      (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تمایل مصرف کننده به پشیمانی توسط Delacroix و Jourdan در سال ۲۰۰۷ ساخته شده است که از ۶ گویه و ۲ خرده مقیاس پشیمانی از نخریدن (۳ سوال) و پشیمانی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار

    دریافت پکیج پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عملکرد کسب و کار در سال ۲۰۰۶ توسط گراهام تهیه و تدوین شده است . این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه است و نمره گذاری آن براساس طیف لیکرت سه درجه ای  و از ۱ تا ۳…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری کارکنان

    دریافت پکیج پرسشنامه وفاداری کارکنان – حسینی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه وفاداری کارکنان یک پرسشنامه محقق ساخته بوده و به منظور سنجش متغیر وفاداری کارکنان طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می باشد نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف ۵ درجه ای لیکرت انجام شده است….

ادامه مطلب