پرسشنامه چندکاره بودن شخص (PMTS)

    دریافت پکیج پرسشنامه چندکاره بودن شخص (PMTS) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه چندکاره و تک کاره بودن شخص (PMTS) توسط Lindquist و Kaufman-Scarborough در سال ۲۰۰۷ ساخته شده است که از ۵ گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی چندکاره و تک کاره بودن فرد بکار می رود….

ادامه مطلب

پرسشنامه عادت به خرید فابر و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه عادت به خرید فابر و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عادت به خرید توسط Faber و O’Guinn در سال ۱۹۸۹ ساخته شده است که از ۱۴ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان عادت به خرید در بین مصرف کنندگان بکار می رود….

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری به خطوط هوایی پریتچارد و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه وفاداری به خطوط هوایی پریتچارد و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه وفاداری به خطوط هوایی توسط Pritchard، Havitz و Howard در سال ۱۹۹۹ ساخته شده است که از ۱۳ گویه و ۴ خرده مقیاس مقاومت در برابر تغییر (۴ سوال)، اشتیاق به موقعیت (۳ سوال)، انتخاب…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل مصرف کننده به پشیمانی دلاکروئیس و همکاران (۲۰۰۷)

    دریافت پکیج پرسشنامه تمایل مصرف کننده به پشیمانی دلاکروئیس و همکاران (۲۰۰۷)      (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تمایل مصرف کننده به پشیمانی توسط Delacroix و Jourdan در سال ۲۰۰۷ ساخته شده است که از ۶ گویه و ۲ خرده مقیاس پشیمانی از نخریدن (۳ سوال) و پشیمانی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار

    دریافت پکیج پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عملکرد کسب و کار در سال ۲۰۰۶ توسط گراهام تهیه و تدوین شده است . این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه است و نمره گذاری آن براساس طیف لیکرت سه درجه ای  و از ۱ تا ۳…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری کارکنان

    دریافت پکیج پرسشنامه وفاداری کارکنان – حسینی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه وفاداری کارکنان یک پرسشنامه محقق ساخته بوده و به منظور سنجش متغیر وفاداری کارکنان طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می باشد نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف ۵ درجه ای لیکرت انجام شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت

    دریافت پکیج پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تجربه برند توسط Zarantonello و Schmitt در سال ۲۰۱۰ ساخته شده است که از ۱۲ گویه و ۴ خرده مقیاس احساسی (۳ سوال)، عاطفی (۳ سوال)، خردمندی (۳ سوال) و رفتار (۳ سوال) تشکیل شده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک از قیمت

  دریافت پکیج پرسشنامه ادراک از قیمت (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ادراک از قیمت توسط Lichtenstein، Ridgway و Netemeyer  در سال ۱۹۹۳ ساخته شده است که از ۴۲ گویه و ۷ خرده مقیاس آگاهی از ارزش (۷ سوال)، آگاهی از قیمت (۵ سوال)، تمایل به استفاده از کوپن…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین

. دریافت پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین (به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان) پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب در سال ۲۰۰۹ توسط هاسین تهیه و تنظیم شده است. مشتمل بر ۸ سوال ۵ درجه ای است .این پرسشنامه تک مولفه ای می باشد و  هدف آن بررسی نگرش افراد درباره یادگیری مبتنی بر وب است…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان

. دریافت پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان اسمیت، ریلی و میدکیف پرسشنامه مدیریت زمان توسط اسمیت، ریلی و کارن میدکیف (۱۹۸۹) ساخته شده است که از ۱۳ گویه تشکیل شده است و به منظور شناسایی چرخه بهره وری روزانه افراد بکار می رود. مدیریت زمان به عنوان سیستمی کارا و مؤثر برای کنترل و استفاده ی زمان…

ادامه مطلب