پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی شامل  ۱۰ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خلق دانش

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد خلق دانش (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد خلق دانش شامل  ۸ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خلاقیت سازمانی ۱۵ سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد خلاقیت سازمانی ۱۵ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد خلاقیت سازمانی شامل  ۱۵ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خلاقیت سازمانی ۱۰ سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد خلاقیت سازمانی ۱۰ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد خلاقیت سازمانی شامل  ۱۰ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خلاقیت کارکنان ۳ سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد خلاقیت کارکنان ۳ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد خلاقیت کارکنان شامل  ۳ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جهت گیری‌های استراتژیکی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد جهت گیری‌های استراتژیکی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد جهت گیری‌های استراتژیکی شامل  ۲۴ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه‌ای

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه‌ای (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه‌ای شامل  ۲۹ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده ۱۷ سوالی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده ۱۷ سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده شامل  ۱۷ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی  (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی شامل  ۱۸ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی  (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی-پایایی پرسشنامه)  پرسشنامه استاندارد تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی شامل  ۵۰ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب