پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر و همکاران(1987)