فیلم کروماتوگرافی گازی

فیلم کروماتوگرافی گازی (Gas chromatography) کروماتوگرافی گازی یکی از روشهای جداسازی می باشد. مهمترین کاربردهای این دستگاه شامل جداسازی وهمچنین تجزیه کیفی(حجم یا زمان بازداری) وکمی (ارتفاع یا سطح زیر پیک) می باشد. این روش برای جداسازی ترکیبات آلی ، آلی فلزی وبیولوژیکی که شامل گونه های فرار یا با مشتق سازی به فرار تبدیل…

ادامه مطلب