آیین دادرسی مدنی با متد جدید نظم تطبیقی

مشخص است که دانشجویان و فارغ التحصیلان عزیز رشته حقوق با آئین دادرسی مدنی آشنایی دارند اما بهتر دیدیم برای شروع این دوره آموزشی، نگاهی به تعریف آئین دادرسی مدنی نیز داشته باشیم. قانون آئین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در تعریف آئین دادرسی مدنی چنین می گوید: آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی…

ادامه مطلب