پرسشنامه تجارب هیجانی هوداران ورزشی پریاگ و همکاران ۲۰۱۳

      پرسشنامه استاندارد تجارب هیجانی هوداران ورزشی پریاگ و همکاران ۲۰۱۳ پرسشنامه تجارب هیجانی هوداران ورزشی توسط پریاگ و همکاران (۲۰۱۳) به منظور تجارب هیجانی هوداران ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط الهی و مرادی (۱۳۹۹) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال و ۴ مولفه لذت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد ورزشی-۲ اسکانلان و همکاران ۲۰۱۶

    پرسشنامه استاندارد تعهد ورزشی-۲ اسکانلان و همکاران ۲۰۱۶ Sport commitment questionnaire-2 پرسشنامه تعهد ورزشی -۲ توسط اسکانلان و همکاران (۲۰۱۶) به منظور سنجش میزان تعهد ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط مختاری و همکاران (۱۳۹۹) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۵۸ سوال و ۱۲ زیر مقیاس و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار کنترلی مربی بارثلومیو و همکاران ۲۰۱۰

    پرسشنامه استاندارد رفتار کنترلی مربی بارثلومیو و همکاران ۲۰۱۰ Coach Behavior Scale (CCBS) پرسشنامه رفتار کنترلی مربی توسط بارثلومیو و همکاران (۲۰۱۰) به منظور سنجش رفتار کنترلی مربی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط ارباب و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۴ مولفه کنترل…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

    پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران Cultural Intelligence Questionnaire in Iranian Sports Society پرسشنامه هوش فرهنگی توسط آنگ (۲۰۰۷) به منظور سنجش هوش فرهنگی در جامعه ورزش ایران طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط افشاریان و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و چهار…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا ۲۰۰۲

    پرسشنامه استاندارد رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا ۲۰۰۲ (Satisfaction with Body Image Scale (SWBIS پرسشنامه رضایت از تصویر تن توسط سوئوتو و گارسیا (۲۰۰۲) به منظور سنجش رضایت از تصویر تن در افراد طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط طاهری تربتی و همکاران (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران

    پرسشنامه استاندارد عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران پرسشنامه عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران توسط قلعه نوئی و همکاران (۱۳۹۸) به منظور سنجش و عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران طراحی و تدوین شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق در ورزشکاران ۱۳۹۷

    پرسشنامه استاندارد اشتیاق در ورزشکاران ۱۳۹۷ passion questionnaire among athletes پرسشنامه اشتیاق در ورزشکاران توسط والرند (۲۰۰۳) به منظور سنجش اشتیاق در ورزشکاران طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط جعفری سیاوشانی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال و سه مولفه اشتیاق افراطی، اشتیاق هماهنگ و…

ادامه مطلب

پرسشنامه علل نگرانی از آسیب مجدد کاریستوکو و همکاران (۲۰۱۱)

        پرسشنامه استاندارد علل نگرانی از آسیب مجدد کاریستوکو و همکاران (۲۰۱۱) the causes of re-injury worry questionnaire پرسشنامه علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش توسط کاریستوکو و همکاران (۲۰۱۱) به منظور سنجش علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط کاشانی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرخاشگری و خشم در ورزش ماکسول و موریس ۲۰۰۷

        پرسشنامه استاندارد پرخاشگری و خشم در ورزش ماکسول و موریس ۲۰۰۷ Competitive Aggressiveness & Anger Scale پرسشنامه پرخاشگری و خشم در ورزش توسط ماکسول و موریس (۲۰۰۷) به منظور سنجش پرخاشگری و خشم در ورزشکاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و دو مولفه پرخاشگری و خشم…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش جانگ ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش جانگ ۲۰۰۷ Word of Mouth Advertising Questionnaire in Sport پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش توسط جانگ (۲۰۰۷) به منظور سنجش تبلیغات دهان به دهان در ورزش طراحی و تدوین شده است و توسط کردلو و الهی در سال ۱۳۹۷ در ایران اعتباریابی…

ادامه مطلب