پرسشنامه فرسودگی شغلی رییس و زانتانپولو (2015) – 16 سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی رییس و زانتانپولو (2015) – 16 سوالی (Job burnout questionnaire Reis & Xanthopoulou (2015  پرسشنامه فرسودگی شغلی توسط رییس و زانتانپولو (2015) به منظور سنجش فرسودگی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی شغلی دارای 16 سوال  می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ پتروزی (2007)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ پتروزی (2007) (Doping Use Belief scale Petróczi (2007 پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ توسط پتروزی (2007) به منظور سنجش باور به استفاده از دوپینگ طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران در سال (2013) توسط منوچهری و دیگران اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجارب هیجانی هوداران ورزشی پریاگ و همکاران 2013

      پرسشنامه استاندارد تجارب هیجانی هوداران ورزشی پریاگ و همکاران 2013 پرسشنامه تجارب هیجانی هوداران ورزشی توسط پریاگ و همکاران (2013) به منظور تجارب هیجانی هوداران ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط الهی و مرادی (1399) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 19 سوال و 4 مولفه لذت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد ورزشی-2 اسکانلان و همکاران 2016

    پرسشنامه استاندارد تعهد ورزشی-2 اسکانلان و همکاران 2016 Sport commitment questionnaire-2 پرسشنامه تعهد ورزشی -2 توسط اسکانلان و همکاران (2016) به منظور سنجش میزان تعهد ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط مختاری و همکاران (1399) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 58 سوال و 12 زیر مقیاس و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار کنترلی مربی بارثلومیو و همکاران 2010

    پرسشنامه استاندارد رفتار کنترلی مربی بارثلومیو و همکاران 2010 Coach Behavior Scale (CCBS) پرسشنامه رفتار کنترلی مربی توسط بارثلومیو و همکاران (2010) به منظور سنجش رفتار کنترلی مربی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط ارباب و همکاران (1398) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 15 سوال و 4 مولفه کنترل…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

    پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران Cultural Intelligence Questionnaire in Iranian Sports Society پرسشنامه هوش فرهنگی توسط آنگ (2007) به منظور سنجش هوش فرهنگی در جامعه ورزش ایران طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط افشاریان و همکاران (1397) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 18 سوال و چهار…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا 2002

    پرسشنامه استاندارد رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا 2002 (Satisfaction with Body Image Scale (SWBIS پرسشنامه رضایت از تصویر تن توسط سوئوتو و گارسیا (2002) به منظور سنجش رضایت از تصویر تن در افراد طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط طاهری تربتی و همکاران (1392) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران

    پرسشنامه استاندارد عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران پرسشنامه عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران توسط قلعه نوئی و همکاران (1398) به منظور سنجش و عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران طراحی و تدوین شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق در ورزشکاران 1397

    پرسشنامه استاندارد اشتیاق در ورزشکاران 1397 passion questionnaire among athletes پرسشنامه اشتیاق در ورزشکاران توسط والرند (2003) به منظور سنجش اشتیاق در ورزشکاران طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط جعفری سیاوشانی و همکاران (1397) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 14 سوال و سه مولفه اشتیاق افراطی، اشتیاق هماهنگ و…

ادامه مطلب

پرسشنامه علل نگرانی از آسیب مجدد کاریستوکو و همکاران (2011)

        پرسشنامه استاندارد علل نگرانی از آسیب مجدد کاریستوکو و همکاران (2011) the causes of re-injury worry questionnaire پرسشنامه علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش توسط کاریستوکو و همکاران (2011) به منظور سنجش علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط کاشانی و…

ادامه مطلب
logo-samandehi