پرسشنامه لذت فعالیت بدنی در کودکان مور و همکاران (2009)

پرسشنامه لذت فعالیت بدنی در کودکان مور و همکاران (2009) Physical Activity Enjoyment Scale پرسشنامه لذت فعالیت بدنی در کودکان توسط مور و همکاران (2009) به منظور سنجش میزان لذت فعالیت بدنی در کودکان 12 ساله و کمتر از 12 ساله طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه لذت فعالیت بدنی…

ادامه مطلب

پرسشنامه شیوه های اعمال قدرت مربیان هارلود وایستد (2000)

پرسشنامه شیوه های اعمال قدرت مربیان هارلود  وایستد (2000) Power in sport Questionnaire پرسشنامه شیوه های اعمال قدرت مربیان توسط هارلود  وایستد (2000) به منظور سنجش شیوه های اعمال قدرت مربیان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شیوه های اعمال قدرت مربیان دارای 15 سوال و 5 مولفه قدرت مبتنی…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارآمدی مربیگری فیلتز و همکاران (1999)

پرسشنامه کارآمدی مربیگری فیلتز و همکاران (1999) Coaching efficacy Questionnaire پرسشنامه کارآمدی مربیگری توسط فیلتز و همکاران (1999) به منظور سنجش کارآمدی مربیگری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کارآمدی مربیگری دارای 24 سوال و 4 مولفه اثر انگیزش، اثر استراتژی بازی، اثر آموزش تکنیک و اثر شخصیت سازی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه لذت از فعالیت جسمانی کینزرسکی و دکارلو (1991)

پرسشنامه لذت از فعالیت جسمانی کینزرسکی و دکارلو (1991) Physical Activity Enjoyment Scale پرسشنامه لذت از فعالیت جسمانی توسط کینزرسکی و دکارلو (1991) به منظور سنجش میزان لذت از فعالیت بدنی ورزشکاران طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه لذت از فعالیت جسمانی دارای 18 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه شایستگی مربی مایر و دیویس (1999)

پرسشنامه شایستگی مربی مایر و دیویس (1999) Competence questionnaire mayer & Davis (1999) پرسشنامه شایستگی مربی توسط مایر و دیویس (1999) به منظور سنجش کارآمدی مربیگری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شایستگی مربی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مربي ام داراي توانايي…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1998)

پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1998) Athlete satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران توسط چلادورای و ریمر (1998) به منظور سنجش رضایتمندی ورزشکاران طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران دارای 14 سوال و 4 مولفه رضایت از آموزش و تمرین مربی، رضایت از رفتار و تعامل مربی، رضایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی شغلی رییس و زانتانپولو (2015) – 16 سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی رییس و زانتانپولو (2015) – 16 سوالی (Job burnout questionnaire Reis & Xanthopoulou (2015  پرسشنامه فرسودگی شغلی توسط رییس و زانتانپولو (2015) به منظور سنجش فرسودگی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی شغلی دارای 16 سوال  می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ پتروزی (2007)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ پتروزی (2007) (Doping Use Belief scale Petróczi (2007 پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ توسط پتروزی (2007) به منظور سنجش باور به استفاده از دوپینگ طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران در سال (2013) توسط منوچهری و دیگران اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجارب هیجانی هوداران ورزشی پریاگ و همکاران 2013

      پرسشنامه استاندارد تجارب هیجانی هوداران ورزشی پریاگ و همکاران 2013 پرسشنامه تجارب هیجانی هوداران ورزشی توسط پریاگ و همکاران (2013) به منظور تجارب هیجانی هوداران ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط الهی و مرادی (1399) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 19 سوال و 4 مولفه لذت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد ورزشی-2 اسکانلان و همکاران 2016

    پرسشنامه استاندارد تعهد ورزشی-2 اسکانلان و همکاران 2016 Sport commitment questionnaire-2 پرسشنامه تعهد ورزشی -2 توسط اسکانلان و همکاران (2016) به منظور سنجش میزان تعهد ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط مختاری و همکاران (1399) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 58 سوال و 12 زیر مقیاس و…

ادامه مطلب