پرسشنامه مقیاس سازگاری هیجانی رابیو و همکاران (۲۰۰۷)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه مقیاس سازگاری هیجانی رابیو و همکاران (۲۰۰۷) Emotional adjustment measure Rubio & et al (2007) پرسشنامه سازگاری هیجانی توسط رابیو و همکاران در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش سازگاری هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری هیجانی دارای ۲۸ سوال و ۲ مولفه فقدان نظم بخشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرسشنامه مدیریت زمان ۱۴ سولی

معرفی پرسشنامه پرسشنامه پرسشنامه مدیریت زمان ۱۴ سولی Time Management Questionnaire پرسشنامه مدیریت زمان توسط عزیزی مقدم در سال (۱۳۸۵) به منظور سنجش مدیریت زمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت زمان دارای ۱۴ سوال و ۳ مولفه شامل برنامه ریزی، سازماندهی و زمان بندی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس و پورفلی ۲۰۱۲

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه  انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس و پورفلی ۲۰۱۲ Career Adapt-Ability Scale پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی توسط ساویکاس و پورفلی (۲۰۱۲) به منظور سنجش انطباق پذیری مسیر شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی دارای ۲۴ سوال و ۴…

ادامه مطلب

پرسشنامه تحکیم بنیان خانواده

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه تحکیم بنیان خانواده- فرم بلند پرسشنامه تحکیم بنیان خانواده به منظور سنجش میزان استحکام بنیان خانواده بر اساس تعالیم اسلامی از ابعاد مختلف طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تحکیم بنیان خانواده دارای ۵۴ سوال و ۹ مولفه شامل اعتقادات دینی اخلاق و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری آنتیادو و همکاران ۲۰۱۶- ۲۴ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری آنتیادو و همکاران ۲۰۱۶- ۲۴ سوالی Cyber-Bullying/Victimization Experiences Questionnaire پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری توسط آنتیادو و همکاران در سال (۲۰۱۶) به منظور سنجش تجربه قلدری – قربانی سایبری در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری مینه سینی و همکاران ۲۰۱۱- ۲۰ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری مینه سینی و همکاران ۲۰۱۱- ۲۰ سوالی Cyber-Bullying Questionnaire پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری توسط مینه سینی و همکاران در سال (۲۰۱۱) به منظور سنجش قلدری سایبری در دو نسخه برای کسانی که با قلدری سایبری مواجه شده اند و برای کسانی که این…

ادامه مطلب

پرسشنامه هشیاری درونی بدن میلینگ و همکاران ۲۰۱۲

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه هشیاری درونی بدن میلینگ و همکاران ۲۰۱۲ The multidimensional assessment of interceptive awareness (MAIA) پرسشنامه هشیاری درونی بدن توسط میلینگ و همکاران (۲۰۱۲) به منظور سنجش هشیاری درونی بدن طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط عباسی و همکاران اعتباریابی شده است.   سوالات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه دوجین کثیف

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه دوجین کثیف The dirty dozen questionnaire پرسشنامه دوجین کثیف توسط جنیسون و وبستر و در سال (۲۰۱۰) به منظور سنجش صفات تاریک شخصیت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و ۳ مولفه خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی گری تافت و اندرسون ۱۹۸۱- ۵۷ سوالی

      پرسشنامه  استرس شغلی (مدیریت استرس) گری تافت و اندرسون ۱۹۸۱- ۵۷ سوالی Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) gray- toft and anderson 57 items پرسشنامه استرس شغلی پرستاران توسط گری تافت و اندرسون در سال (۱۹۸۱) به منظور سنجش استرس شغلی پرستاران طراحی و تدوین شده است   سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار ضد اجتماعی رابینسون و اولری-کلی ۱۹۹۸- ۹ سوالی

      پرسشنامه رفتار ضد اجتماعی رابینسون و اولری-کلی ۱۹۹۸- ۹ سوالی پرسشنامه رفتار ضد اجتماعی توسط رابینسون و اولری-کلی در سال (۱۹۹۸) به منظور سنجش رفتار ضد اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۹ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب