پکیج پرسشنامه خیانت زناشویی

        پکیج پرسشنامه خیانت زناشویی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد خیانت زناشویی می باشد. تعریف مفهومی خیانت زناشویی خیانت زناشویی: خیانت بخشی از رفتار انسان و پدیدهای بین فردی است که به راحتی نمی توان آن را مشاهده کرد. اغلب مردم برای داشتن عشق واقعی و روابط متعهد عاشقانه اشتیاق دارند…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خیانت زناشویی ینیسری و کوکدمیر ۲۰۰۶

    پرسشنامه استاندارد خیانت زناشویی ینیسری و کوکدمیر ۲۰۰۶ (THE INFIDELITY QUESTIONNAIRE (INFQ پرسشنامه خیانت زناشویی توسط ینیسری و کوکدمیر (۲۰۰۶) به منظور سنجش خیانت عاطفی و جنسی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط کریمی و همکاران (۱۳۹۸) به منظور سنجش اطمینان کارکنان در مدارس ابتدایی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش به خیانت زناشویی واتلی ۲۰۰۸

    پرسشنامه استاندارد نگرش به خیانت زناشویی واتلی ۲۰۰۸ attitudes toward infidelity scale پرسشنامه نگرش به خیانت زناشویی (روابط فرازناشویی) توسط واتلی (۲۰۰۸) به منظور سنجش نگرش به خیانت زناشویی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط عبدالله زاده (۱۳۸۹) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد گرایش به خیانت زناشویی

    پرسشنامه استاندارد گرایش به خیانت زناشویی  The scale of marital infidelity پرسشنامه گرایش به خیانت زناشویی توسط بشیرپور و همکاران (۱۳۹۷) به منظور سنجش گرایش به خیانت زناشویی متناسب با معیارهای فرهنگ بومی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۵ سوال و سه مولفه خانوادگی، فردی و اجتماعی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فریبکاری تحصیلی فارنسه و همکاران ۲۰۱۱

    پرسشنامه استاندارد فریبکاری تحصیلی فارنسه و همکاران ۲۰۱۱ (Academic Cheating Scale (ACS پرسشنامه فریبکاری تحصیلی توسط فارنسه و همکاران (۲۰۱۱) به منظور سنجش فریبکاری تحصیلی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط شکری و عباس زاده (۱۳۹۸) به منظور سنجش فریبکاری تحصیلی در دانشجویان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۸…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون ۱۹۹۴

    پرسشنامه استاندارد آگاهی فراشناختی شراو و دنیسون ۱۹۹۴ Metacognitive awareness inventory پرسشنامه آگاهی فراشناختی توسط شراو و دنیسون (۱۹۹۴) به منظور سنجش آگاهی فراشناختی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط کوشکی و شوندی (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۵۲ سوال و شامل ۲ بعد فراشناخت، یعنی دانش شناخت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی انضباطی گیبسون و دمو ۱۹۸۴

    پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی انضباطی گیبسون و دمو ۱۹۸۴ Discipline Efficacy Scale پرسشنامه خودکارآمدی انضباطی توسط گیبسون دمبو (۱۹۸۴) به منظور سنجش خودکارآمدی انضباطی در معلمان مدارس طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط اکبری بلوطبنگان و همکاران (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و دو مولفه کارآمدی نظم…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری معلمان ایلگان و همکاران ۲۰۱۴

    پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری معلمان ایلگان و همکاران ۲۰۱۴ Quality of School Work Life (QSWL) scale پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معلمان توسط ایلگان و همکاران (۲۰۱۴) به منظور سنجش کیفیت زندگی کاری معلمان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط نجفی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خود اعتمادی و خود انتقادی گیلبرک و همکاران ۲۰۰۴

    پرسشنامه استاندارد خود اعتمادی و خود انتقادی گیلبرک و همکاران ۲۰۰۴ Self-Criticism/Reassurance Scale پرسشنامه خود اعتمادی و خود انتقادی توسط گیلبرک و همکاران (۲۰۰۴) به منظور سنجش خود اعتمادی و خود انتقادی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط سعادتی شامیر و همکاران (۱۳۹۷) به منظور سنجش خود اعتمادی و خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جهت گیری هدف معلم برای تدریس باتلر ۲۰۰۷

    پرسشنامه استاندارد جهت گیری هدف معلم برای تدریس باتلر ۲۰۰۷ Butler teacher goal orientation Inventory 2007 پرسشنامه جهت گیری هدف معلم برای تدریس توسط باتلر (۲۰۰۷) به منظور سنجش جهت گیری هدف معلمان برای تدریس طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط نقش و رمضانی خمسی (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب