پرسشنامه شخصیت شغلی واریساک و کینگ (2001)

پرسشنامه شخصیت شغلی واریساک و کینگ (2001) Job personality questionnaire پرسشنامه شخصیت شغلی توسط واریساک و کینگ (2001) به منظور سنجش شخصیت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شخصیت شغلی دارای 40 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از سایر افراد برای نیل به…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از عود سرطان سیمارد و ساوارد (2009)

پرسشنامه ترس از عود سرطان سیمارد و ساوارد (2009) Fear of cancer recurrence questionnaire پرسشنامه ترس از عود سرطان توسط سیمارد و ساوارد (2009) به منظور سنجش ترس از عود سرطان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ترس از عود سرطان دارای 42 سوال و 7 مولفه راه اندازها، شدت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه رشد پس از سانحه تدسچی و کالون (1996)

پرسشنامه رشد پس از سانحه تدسچی و کالون (1996) Post-traumatic Growth questionnaire پرسشنامه رشد پس از سانحه توسط تدسچی و کالون (1996) به منظور سنجش رشد پس از سانحه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رشد پس از سانحه دارای 21 سوال و 5 مولفه امکانات جديد، ارتباط با ديگران،…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین سوینی و همکاران (2012)

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین سوینی و همکاران (2012) Academic well-being questionnaire   پرسشنامه بهزیستی تحصیلی توسط تومینین سوینی، سالمیلا آرو و نیمیویرتا (2012) به منظور سنجش بهزیستی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهزیستی تحصیلی دارای 31 سوال و 4 مولفه ارزش مدرسه، فرسودگی نسبت به مدرسه، رضایتمندی تحصیلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار وندالیستی سوبیه و الروفو (2010)

پرسشنامه رفتار وندالیستی سوبیه و الروفو (2010) Vandalism Behavior Questionnaire پرسشنامه رفتار وندالیستی توسط سوبیه و الروفو (2010) به منظور سنجش رفتار وندالیستی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار وندالیستی دارای 19 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مشت زدن به دیوار کلاس ها و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاب آوری کودک و نوجوان انگار و لیبنبرگ (2009)

پرسشنامه تاب آوری کودک و نوجوان انگار و لیبنبرگ (2009) Child and Adolescent Resiliency Questionnaire   پرسشنامه تاب آوری کودک و نوجوان توسط انگار و لیبنبرگ (2009) به منظور سنجش تاب آوری کودک و نوجوان 12 تا 23 سال طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تاب آوری کودک و نوجوان…

ادامه مطلب

پرسشنامه کمک خواهی تحصیلی (1382)

پرسشنامه کمک خواهی تحصیلی (1382) Help-seeking behavior questionnaire پرسشنامه کمک خواهی تحصیلی بر اساس نظریات نیومن(1990)، نیومن و گلدین (1990) و ریان و پنتریج (1977) توسط قدم پور  و سرمد (1382) به منظور سنجش کمک خواهی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کمک خواهی تحصیلی دارای 14 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی(1998)

پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی(1998)  Positive thinking questionnaire پرسشنامه مثبت اندیشی توسط اینگرام و ویسنیکی(1998) به منظور سنجش مثبت اندیشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مثبت اندیشی دارای 30 سوال و 5 مولفه کارکرد مثبت روزانه، خودارزیابی مثبت، ارزیابی دیگران از خویش، انتظارات مثبت آینده و خوداعتمادی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های حل تعارض در زوجین رحیم 1983 (ROCI-II)

پرسشنامه سبک های حل تعارض در زوجین رحیم 1983 (ROCI-II) Rahim Resolution Styles (ROCI- II, 1393) پرسشنامه سبک های حل تعارض توسط رحیم (1983) به منظور سنجش سبک های حل تعارض طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط ثنایی و همکاران در سال (1387) اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس زناشویی استکلهم (2000)

پرسشنامه استرس زناشویی استکلهم (2000) Stockholm Marital stress Scale پرسشنامه استرس زناشویی توسط اورث گومر و همکاران (2000) به منظور سنجش استرس زناشویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس زناشویی دارای 17 سوال می باشد و بر اساس نمره گذاری صفر و یک با سوالاتی مانند(آیا چیزهایی وجود دارد…

ادامه مطلب