پرسشنامه استاندارد شخصیتی هگزاکو- ۲۴ سوالی

    پرسشنامه استاندارد شخصیتی هگزاکو- ۲۴ سوالی (The 24-item brief HEXACO inventory (BHI پرسشنامه شخصیتی هگزاکو توسط دی وریزا (۲۰۱۳) به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط بشرپور و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال و شش مولفه صداقت- تواضع، تهیج پذیری، برون گرایی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خود متمایز سازی دریک و مورداک ۲۰۱۵- ۱۸ سوالی

    پرسشنامه استاندارد خود متمایز سازی دریک و مورداک ۲۰۱۵- ۱۸ سوالی (Self-differentiation inventory short form (SDI-SF پرسشنامه تمایز یافتگی  توسط اسکورن و فریدلندر (۱۹۸۸) به منظور سنجش تمایز یافتگی طراحی و تدوین شده است و توسط دریک و مورداک (۲۰۱۵)  برای سنجش خود متمایز سازی اعتباریابی شده است. در ایران نیز توسط رسولی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اصالت در رابطه (AIRS) لوپز و رایس ۲۰۰۶

    پرسشنامه استاندارد اصالت در رابطه (AIRS) لوپز و رایس ۲۰۰۶ (Authenticity in relationship Scale (AIRS پرسشنامه اصالت در رابطه توسط لوپز و رایس (۲۰۰۶) به منظور سنجش اصالت در رابطه افراد طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط کریمیان و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تاب آوری در برابر خودکشی عثمان و همکاران ۲۰۰۴

    پرسشنامه استاندارد تاب آوری در برابر خودکشی عثمان و همکاران ۲۰۰۴ Suicide Resilience Inventory–۲۵ پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی توسط عثمان و همکاران (۲۰۰۴) به منظور سنجش تاب آوری در برابر خودکشی افراد طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط مهدی یار و نجاتی (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ ۱۹۹۳

        پکیج پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ ۱۹۹۳ این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد سازگاری اجتماعی می باشد. تعریف مفهومی سازگاری اجتماعی سازگاری اجتماعی: سازگاری اجتماعی شامل سازگاری فرد با محیط اجتماعی خود است که این سازگاری ممکن است با تغییر دادن خود و یا محیط به دست آید….

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه خوش بینی تحصیلی

        پکیج پرسشنامه خوش بینی تحصیلی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد خوش بینی تحصیلی می باشد. تعریف مفهومی خوش بینی تحصیلی خوش بینی تحصیلی: خوشبینی تحصیلی، جمعی از باورهای مرتبط با قوتها و ظرفیتهای درونی مدرسه به منظور رسیدن به پیشرفت تحصیلی می باشد. این باورها مبتنی بر تأکید تحصیلی، کارآمدی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه انگیزش تحصیلی

        پکیج پرسشنامه انگیزش تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد انگیزش تحصیلی می باشد. تعریف مفهومی انگیزش تحصیلی انگیزش تحصیلی: سازه انگیزش تحصیلی به  رفتارهایی که برای یادگیری و پیشرفت در تحصیل مربوط است، اطلاق می شود . به طور کلی انگیزش پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از انگیزه های…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه سرمایه اجتماعی

        پکیج پرسشنامه سرمایه اجتماعی این پکیج حاوی ۱۲ پرسشنامه در مورد سرمایه اجتماعی می باشد. تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی عبارت است از توانای افراد برای کار تعریف شده با هم و برای رسیدن به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها می داند. همچنین سرمایه اجتماعی به…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت ۱۹۹۰

        پکیج پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت ۱۹۹۰ این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد مهارت های اجتماعی  می باشد. تعریف مفهومی مهارت های اجتماعی  مهارت اجتماعی: مجموعه ای از رفتارهای هدفمند، به هم مرتبط و متناسب با وضعیت که آموختنی بود و تحت کنترل فرد می باشد. معرفی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده

        پکیج پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد حمایت سازمانی ادراک شده می باشد. تعریف مفهومی حمایت سازمانی ادراک شده حمایت سازمانی ادراک شده: یعنی زمانی که کارکنان یک درک کلی  را تا اندازه ای شکل می دهند که آنها ارزش های سازمان را در نظر می…

ادامه مطلب