پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر فرم ۱۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر فرم ۱۰ سوالی (Kessler Psychological Distress Scale (K10 پرسشنامه پریشانی روانشناختی توسط کسلر و همکاران (۲۰۰۲) به منظور سنجش اختلالات روانی  طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط یعقوبی (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و سه مولفه حضور آموزشی، حضور اجتماعی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد یادگیری اجتماعی – هیجانی کسل ۲۰۰۸

    پرسشنامه استاندارد یادگیری اجتماعی – هیجانی کسل ۲۰۰۸ (Social Emotional Learning Scale (SELS پرسشنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی توسط کسل (۲۰۰۸) به منظور سنجش یادگیری اجتماعی – هیجانی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط فرنودیان و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و  پنج مولفه خودآگاهی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتماد کارکنان هوی و شان موران ۲۰۰۳

    پرسشنامه استاندارد اعتماد کارکنان هوی و شان موران ۲۰۰۳ (Omnibus T-Scale (OTS پرسشنامه اعتماد کارکنان توسط هوی و شان- موران (۲۰۰۳) به منظور سنجش اعتماد کارکنان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط ویسکرمی و همکاران (۱۳۹۶) به منظور سنجش اطمینان کارکنان در مدارس ابتدایی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شیفتگی مرتبط با کار باکر ۲۰۰۸

    پرسشنامه استاندارد شیفتگی مرتبط با کار باکر ۲۰۰۸ (The Work-Related Flow Inventory (WOLF پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار توسط باکر (۲۰۰۸) به منظور سنجش شیفتگی مرتبط با کار طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط قمرانی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال و سه مولفه جذب،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرزندگی ذهنی رایان و فردریک ۱۹۹۷

    پرسشنامه استاندارد سرزندگی ذهنی رایان و فردریک ۱۹۹۷ Subjective Vitality Scale in students پرسشنامه سر زندگی ذهنی توسط رایان و فردریک (۱۹۹۷) به منظور سنجش سر زندگی ذهنی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط تنهای رشوانلو و همکاران (۱۳۹۷) به منظور سنجش سر زندگی ذهنی در دانشجویان اعتباریابی شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی جنسی زنان سیموند  و همکاران ۲۰۰۵

    پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی جنسی زنان سیموند  و همکاران ۲۰۰۵ Sexual Quality of Life–Female (SQOL-F) Symonds and et al 2005 پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان توسط سیموند و همکاران (۲۰۰۵) به منظور سنجش کیفیت زندگی جنسی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط روشن چسلی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی یوسف ۲۰۱۱- نسخه ۲۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی یوسف ۲۰۱۱- نسخه ۲۰ سوالی Medical Student Stressor Questionnaire- MSSQ پرسشنامه سنجش عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی توسط یوسف (۲۰۱۱) به منظور سنجش منبع استرس در دانشجویان پزشکی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط مریدی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد چالش های میانسالی

    پرسشنامه استاندارد چالش های میانسالی Midlife Challenges scale پرسشنامه چالش های میانسالی توسط روزبهانی و علی اکبری دهکردی (۱۳۹۶) به منظور سنجش چالش های میانسالی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال و ۵ مولفه رضایت از شغل، اوقات فراغت، نگرانی ها و ناکامی ها، نارضایتی از تشکیل خانواده، تعامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودمراقبتی سالمندان

    پرسشنامه استاندارد خودمراقبتی سالمندان Aging’s Self-Care Scale پرسشنامه خود مراقبتی سالمندان توسط یونسی بروجنی و همکاران (۱۳۹۹) به منظور سنجش خود مراقبتی سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۹ سوال و ۴ مولفه خود مراقبتی معنوی، خود مراقبتی اجتماعی، خود مراقبتی جسمی و خود مراقبتی در حین بیماری می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان کورپیتا و همکاران ۱۹۹۷- نسخه ۱۱ سوالی

    پرسشنامه استاندارد نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان کورپیتا و همکاران ۱۹۹۷- نسخه ۱۱ سوالی (The Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ-C پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا کودک و نوجوان توسط کورپیتا و همکاران (۱۹۹۷) به منظور سنجش نگرانی کودک و نوجوان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط مقدسین و…

ادامه مطلب