پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و همکاران (2004)

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و همکاران  (2004) Self-efficacy in mathematics questionnaire پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی توسط میدلتن و همکاران  (2004) به منظور سنجش خودکارآمدی ریاضی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی  دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من مطمئن هستم که می…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و میگلی (1997)

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و میگلی (1997) Mathematics Self-efficacy questionnaire پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی توسط میدلتن و میگلی (1997) به منظور سنجش خودکارآمدی ریاضی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی  دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مطمئنم می توانم به مطالبی که…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا (1394)

پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا (1394)  Perceptions of Constructivist Learning Environments questionnaire پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا توسط حقایقی و کارشکی (1394) به منظور سنجش ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا دارای 45 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش یادگیری توان و همکاران (2005)

پرسشنامه انگیزش یادگیری توان و همکاران (2005) Students’ Motivation towards Science Learning questionnaire پرسشنامه انگیزش یادگیری توسط توان، شین و شی (2005) به منظور سنجش انگیزش یادگیری در یادگیری علوم مختلف  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش یادگیری دارای 35 سوال و 6 مولفه خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری فعال، ارزشمندی…

ادامه مطلب

پرسشنامه سكون زدگی باردويک (1986)

پرسشنامه سكون زدگی باردويک (1986) Career plateau questionnaire پرسشنامه سكون زدگی توسط باردويک (1986) به منظور سنجش سكون زدگی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سكون زدگی دارای 15 سوال و سه مولفه عدم ارتقا و رشد سازماني، فقدان یادگيری و عدم احساس لذت و روزمرگي می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی بزرگسالان دیتوماسو و همکاران (2004)

پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی بزرگسالان دیتوماسو و همکاران (2004) Adult Socio-Emotional Feeling Questionnaire پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی توسط دیتوماسو، برانن و بست (2004) به منظور سنجش احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی دارای 14 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک دلبستگی لتر و همکاران (2015)

پرسشنامه سبک دلبستگی لتر و همکاران (2015) Attachment style questionnaire پرسشنامه سبک دلبستگی توسط لتر و همکاران (2015) به منظور سنجش سبک دلبستگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سبک دلبستگی دارای 10 سوال و دو مولفه دلبستگی اضطرابی و دلبستگی اجتنابی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای مبتنی بر آوای کارکنان لیو و همکاران (2010)

پرسشنامه رفتارهای مبتنی بر آوای کارکنان لیو و همکاران (2010) Employees voice behavior questionnaire پرسشنامه رفتارهای مبتنی بر آوای کارکنان توسط لیو و همکاران (2010) به منظور سنجش رفتارهای مبتنی بر آوای کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای مبتنی بر آوای کارکنان دارای 15 سوال و دو مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه یکپارچگی رفتاری رهبر سیمونز و همکاران (2007)

پرسشنامه یکپارچگی رفتاری رهبر سیمونز و همکاران (2007) Leader’s behavioral integrity questionnaire پرسشنامه یکپارچگی رفتاری رهبر توسط سیمونز و همکاران (2007) به منظور سنجش یکپارچگی رفتاری رهبر  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یکپارچگی رفتاری رهبر  دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (زمانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه سقف شیشه ای زنان میهایل (2006)

پرسشنامه سقف شیشه ای زنان میهایل (2006) Women’s Glass Ceiling questionnaire پرسشنامه سقف شیشه ای زنان توسط میهایل (2006) به منظور سنجش سقف شیشه ای زنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سقف شیشه ای  دارای 13 سوال و 5 مولفه موانع سازمانی، موانع خانوادگی، موانع فرهنگی-اجتماعی، موانع روانی و…

ادامه مطلب

استاندارد سازی پرسشنامه

مادسیج اولین و بزرگترین مرکز معتبر ابزار پژوهشی و پرسشنامه در ایران می باشد که بیش از 30 هزار پرسشنامه را به واسطه شبکه محققین که دارد استاندارد سازی و در  اختیار جامعه علمی کشور گذاشته است. مهم ترین بخش های یک پرسشنامه استاندارد شامل منبع پرسشنامه، روایی و پایایی می باشد.

منبع پرسشنامه

پرسشنامه که منبع معتبر ندارد یعنی از زیر فیلترهای مانیتورینگ مختلف رد نشده است و نمی‌ شود به آن اتکا کرد، اما پرسشنامه که تایید ه خود را برای چاپ در یک مقاله علمی – پژوهشی دریافت می کند توسط تیمی از داوران و هیئت علمی بررسی و تایید ه دریافت کرده است.

روایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه مشخص می کند که آیا می شود برای اندازه گیری متغیر های تحقیق به این سوالات تحقیق تکیه کرد؟  یا به زبان دیگر،  سوالات پرسشنامه چقدر دیتا درست در مورد متغیر ها به ما می دهند؟ به طور مثال پرسشنامه که در حال سنجش  سطح انگیزه است، اما سوالات آن به خوبی طراحی نشده‌اند، روایی  و جمع آوری اطلاعات درست را به خطر می اندازد. برای بدست آوردن روایی پرسشنامه باید یک تیم خبره و متخصص که بر موضوع پرسشنامه مسلط هستند نظارت داشته باشند.

روایی خود دو نوع می باشد، روایی درونی و همچنین روایی بیرونی، در روایی درونی ما به دنبال این هستیم که آیا پرسشنامه طراحی شده با درجه بالایی دقت در حال اندازه گیری مولفه ها و موضوع پرسشنامه است

همچنین در روایی بیرونی ما به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که این پرسشنامه  چقدر قابل تعمیم با جوامع دیگر می باشد.

پایایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه یعنی سوالات  طوری طراحی شده‌اند که هر چقدر آنها را تکرار کنیم یا در جوامع مختلفی به کار ببریم، نتایج همه مشابه هم باشد و اختلاف شدیدی بین آنها نباشد، پرسشنامه های وقتی پایایی دارند که کاملا هنرمندانه و گاهی هوشمندانه طراحی شوند، به طوری که بتوانند از سد سو قضاوت یا انحراف های ذهنی مخاطبان در امان باشند.

برای محاسبه قابلیت اعتماد یا پایایی  پرسشنامه از روش های آماری چون آلفای کرونباخ، دو نیمه کردن، اجرای دوباره و روش موازی استفاده می شود.

پرسشنامه استاندارد را چگونه تهیه کنم؟

برای تهیه  پرسشنامه استاندارد برای مقاله یا پایان نامه خود نیاز است به خوبی پرسشنامه های مشابه پژوهش خود را بررسی و ارزیابی کنید، با این بررسی تسلط خوبی به گویه های پرسشنامه، مولفه ها و همچنین ساختار و الگوریتم آنها دست پیدا می کنید، پس از آن می توانید دست به انتخاب نزدیکترین پرسشنامه استاندارد برای پژوهش خود شوید.

برای انتخاب پرسشنامه ها  معمولا پژوهشگران رفتارهای مختلفی در پیش می گیرند، بعضی از افراد ادبیات آن را تغییر می دهند و سعی می کنند برای حفظ روایی آن را به تطبیق بالایی به جامعه برسانند، بعضی از محققین  هم با نظارت اساتید خود چند پرسشنامه را ترکیب  و پرسشنامه  اختصاصی برای موضوع تحقیق و جامعه خود می سازند، هر چند این فرایند می تواند شما را به سمت یک ابزار استاندارد هدایت کند، اما اگر نظارت اساتید و خبرگان موضوع پژوهش را نداشته باشید ممکن است نتوانید به هدف خود دست پیدا کنید.

آیا پرسشنامه باید حتما مولفه داشته باشد؟

در بخش طراحی پرسشنامه در نظر داشته باشید که اگر موضوع پژوهش شما گسترده بود باید آن را به چندین زیر موضوع یا چندین مولفه تقسیم کنید، تا پژوهش شما  دچار  خطا نشود، در صورتی که پژوهش شما یک دایره محدودی را در حال اندازه گیری می باشد می توانید از یک مولفه استفاده کنید.

آیا مادسیج پرسشنامه استاندارد می سازد؟

مادسیج در ابتدا سعی می کند برای شما پرسشنامه استانداردی که از قبل تهیه شده است را در اختیار شما قرار بدهد، چرا که این پرسشنامه ها فرایند تاییدی خود را پاس کرده‌اند،  این پرسشنامه های می تواند فارسی یا انگلیسی باشد.

در صورتی که در موضوع پژوهش شما پرسشنامه استانداردی وجود نداشته باشد، یا ابزار ها ریسک به خطر افتادن پژوهش را داشته باشند، تیم پژوهشی مادسیج آماده طراحی ابزار مختلف می باشد ( پرسشنامه، مصاحبه و..)

Category: پرسشنامه

برخی از پرسشنامه‌ها رایگان هستند ولی اغلب پرسشنامه‌ها رایگان نیستند.

بله، سیستم کاملا اتوماتیک است، پس از پرداخت به صفحه دانلود پرسشنامه هدایت می شوید.

برای خرید راحتر و دست جمعی بهتر است که 1. در سایت ثبت نام کنید 2. کیف پول خود را شارژ کنید 3. وارد صفحه هر پرسشنامه که شدید به وسیله کیف پول خرید را انجام دهید. به این صورت بدون اینکه هر بار وارد درگاه بانک شوید پرسشنامه خود را فورا دریافت خواهید کرد

مادسیج تنها بانک پرسشنامه استاندارد در ایران می باشد، که تمامی پرسشنامه های خود را از شبکه محققین و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور تهیه و استاندارد سازی می کند.

Category: پرسشنامه

تهیه پرسشنامه‌های با کیفیت و استاندارد نیاز به صرف زمان و هزینه دارد و به همین دلیل امکان ارائه آن‌ها به صورت رایگان وجود ندارد.