پرسشنامه پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ)

پرسشنامه پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ) Ahwaz Migraine Headache Questionnaire (AMQ) پرسشنامه سردرد میگرن اهواز (AMQ) توسط نجاریان (1376) به منظور سنجش سردرد میگرن اهواز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سردرد میگرن اهواز دارای 25 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(آیا وقتی سردرد ندارید…

ادامه مطلب

پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران

پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران Frailty Syndrome Checklist 5-Items in Frail Older Adults in Iran پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران توسط توان و اسدالهی در سال (2022) به منظور سنجش فرتوتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص…

ادامه مطلب

پرسشنامه حرفه ای گرایی بالاکال و همکاران (2007)

پرسشنامه حرفه ای گرایی بالاکال و همکاران (2007) The Professionalism Questionnaire Blackall & et al (2007) پرسشنامه حرفه ای گرایی پن استیت توسط بالاکال و همکاران (2007) به منظور سنجش حرفه ای گرایی در آموزش پزشکی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط اکبری لاکه و همکاران (1400) در بین دانشجویان پزشکی…

ادامه مطلب

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (1988)

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (1988) The Self-Harm Inventory (SHI) Sansone & et al (1988) پرسشنامه آسیب به خود توسط سانسون و همکاران (1988) به منظور سنجش سابقه آسیب رساندن به خود را در پاسخ دهندگان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آسیب به خود دارای 22 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب بارداری وندنبرگ (1989)

پرسشنامه اضطراب بارداری وندنبرگ (1989) Pregnancy Related Anxiety Questionnaire Vanden Berg 1989 پرسشنامه اضطراب بارداری توسط وندنبرگ (1989) به منظور سنجش اضطراب بارداری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اضطراب بارداری دارای 17 سوال و 5 مولفه ترس از زایمان، ترس از زاییدن یک بچه معلومی جسمی یا روانی، ترس…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته گلگر و همکاران (2007)

پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته گلگر و همکاران (2007) Amputee Body Image Scale Gallagher & et al (2007) پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته توسط گلگر و همکاران (1988) به منظور سنجش تصویر بدنی در افراد آمپوته طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط صادقی، فرجی و غلامی (1399) اعتباریابی شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی گری تافت و اندرسون 1981- 57 سوالی

      پرسشنامه  استرس شغلی (مدیریت استرس) گری تافت و اندرسون 1981- 57 سوالی Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) gray- toft and anderson 57 items پرسشنامه استرس شغلی پرستاران توسط گری تافت و اندرسون در سال (1981) به منظور سنجش استرس شغلی پرستاران طراحی و تدوین شده است   سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي استکا و همکاران 2015- 9 سوالی

      پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي استکا و همکاران 2015- 9 سوالی پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي توسط استکا و همکاران در سال (2015) به منظور سنجش خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای 9 سوال و 3 مولفه خودکارآمدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی قلبی سالیوان و همکاران 1998- 16 سوالی

      پرسشنامه خودکارآمدی قلبی سالیوان و همکاران 1998- 16 سوالی پرسشنامه خودکارآمدی قلبی توسط سالیوان و همکاران در سال (1998) به منظور سنجش خودکارآمدی قلبی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای 16 سوال باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (چه وقت باید با…

ادامه مطلب

پرسشنامه علائم روان تنی لاکورت 2013

      پرسشنامه استاندارد علائم روان تنی لاکورت 2013 پرسشنامه علائم روان تنی توسط لاکورت و همکاران (2013) به منظور سنجش علائم روان تنی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حیدری و همکاران در سال (2021) در بین کارکنان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 39 سوال می باشد و…

ادامه مطلب