منابع جامع كارشناسي ارشد تربيت بدني

مجموعه تربیت بدنی با کد رشته 1106   در این پست منابع جامع كارشناسي ارشد تربيت بدني معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: 1)     تربیت بدنی و علوم ورزشی 2)     فیزیولوژی ورزشی 3)     بیومکانیک ورزشی 4)     رفتار حرکتی 5)     حرکات اصلاحی و آسیب شناسی 6)     مدیریت ورزشی آزمون با یک…

ادامه مطلب