پرسشنامه خلاقیت تورنس فایل اکسل خودکار

پرسشنامه اکسل خودکار کاملا بر پایه  ازمون استاندارد تورنس با روایی و پایایی تهیه شده است. شما با این نرم افزار اکسلی به راحتی می توانید ازمون را برای خود یا جامعه پژوهش تان پیاده کنید و نتایج را سریع دریافت کنید.  

ادامه مطلب

پرسشنامه شخصیتی دیسک |آزمون DISC

      پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل DISC پرسشنامه استخراج مشخصات فردی بر اساس مدل DISC توسط یلیام مولتون مارستون (1928) به منظور سنجش برای حل مشکل برقراری ارتباط موثر با همکاران و کارمندان و حتی شناخت بهتر ابعاد شخصیتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 56 سوال و 4…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 1989- 47 سوالی

      پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ 1989- 47 سوالی پرسشنامه رضایت زناشویی توسط انریچ(1989) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 47 سوال و 12 مقیاس می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من و همسرم یکدیگر را کاملا درک می کنیم.) به سنجش…

ادامه مطلب

پرسشنامه ذهن آگاهی بروان و رایان 2003- 14 سوالی

      پرسشنامه استاندارد ذهن آگاهی بروان و رایان 2003- 14 سوالی پرسشنامه ذهن آگاهی توسط بروان و رایان (2003) به منظور سنجش ذهن آگاهی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 14 سوال و دو مولفه اطمینان و عدم اطمینان می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (انگار که…

ادامه مطلب

پرسشنامه همدلی – کودک و نوجوان (EmQue-CA)

      پرسشنامه استاندارد همدلی – کودک و نوجوان (EmQue-CA) پرسشنامه همدلی کودک و نوجوان به منظور همدلی کودک و نوجوان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط خسروی لاریجانی و همکاران (1399) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 17 سوال و 4 مولفه همدلی انگیزه اجتماعی، همدلی شناختی و همدلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه  پنج عامل بزرگ شخصیتی (NEO-FFI) کاستا و مک کری (1994)- 25 سوالی

    پرسشنامه استاندارد  پنج عامل بزرگ شخصیتی (NEO-FFI) کاستا و مک کری (1994)- 25 سوالی پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتی توسط کاستا و مک کری (1994) به منظور سنجش ویژگی های شخصیتی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 25 سوال و 5 مولفه باوجدان بودن، دلپذیر بودن، برونگرایی، روان رنجوری و انعطاف…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس دوران بارداری (PDQ-17) لوبل و همکاران 2008

    پرسشنامه استاندارد استرس دوران بارداری (PDQ-17) لوبل و همکاران 2008   (PDQ)revised prenatal distress questionnaire پرسشنامه استرس دوران بارداری توسط لوبل و همکاران (2008) به منظور سنجش میزان استرس دوران بارداری طراحی و تدوین شده و در ایران توسط اسفندیاری و همکاران (2020) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 17 سوال و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه عزت نفس (RSEs) روزنبرگ (1989) 10 سوالی

    پرسشنامه عزت نفس (RSEs) روزنبرگ (1989) 10 سوالی پرسشنامه عزت نفس توسط روزنبرگ (1989) به منظور سنجش عزت نفس در افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 10 سوال و دو مولفه عزت نفس مثبت و عزت نفس منفی می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورها و تفکرات زوجین (CBTS)

    پرسشنامه استاندارد باورها و تفکرات زوجین (CBTS) Couples’ beliefs and thoughts scale پرسشنامه باورها و تفکرات زوجین توسط کامرانی و همکاران (1398) به منظور سنجش باورها و تفکرات زوجین طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 44 سوال و 8 مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (همسرم…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش صبر برای نوجوانان

    پرسشنامه استاندارد سنجش صبر برای نوجوانان پرسشنامه صبر برای نوجوان توسط حسین ثابت (1387) به منظور سنجش صبر برای نوجوان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 48 سوال و 3 مولفه صبر بر سختی، صبر بر طاعت و صبر بر گناه می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب