پرسشنامه کارایی کارکنان

  دریافت پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان   همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استانداردکارایی کارکنان پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان  شامل 17گویه و  چهار بعد تساوی، همسویی ،سرعت در کار و استفاده از تجهیزات و امکانات می باشد. مولفه های پرسشنامه مولفه ها سوالات تساوی 1، 2، 3، 4 همسویی 5،…

ادامه مطلب

پرسشنامه ساختار ماتریس

دریافت پرسشنامه پرسشنامه ساختار ماتریس از سایت مادسیج اين پرسشنامه 15 گويه دارد و 4 بعد دارد. هدف: نوع طرح ساختاری که در سازمان بکار می رود را تعیین می کنید. 4 بعد دارد: وظيفه اي پروژه اي محصول / ماتريس ماتريس سوالات مربوط به هر بعد در جدول سوالات مشخص شده است.     تعداد سوالات:15…

ادامه مطلب

پرسشنامه ساختار سازمانی

دریافت پرسشنامه ساختار سازمانی از سایت مادسیج پرسشنامه های استاندارد فقط از سایت مادسیج تهیه کنید. اين پرسشنامه 14 گويه دارد و هدف آن بررسی ابعاد ساختار سازماني است. سه بعد دارد: رسميت / تمركز / سلسله مراتب اختيار سوالات مربوط به هر مولفه در جدول سوالات مشخص شده است.     تعداد سوالات:14 سوال استاندارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت زمان

دریافت پرسشنامه مدیریت زمان ( کاملا استاندارد)   همچنین شما می توانید پرسشنامه مدیریت زمان 12 سوالی کوئین را هم از سایت در یافت کنید اين پرسشنامه داراي 40 گويه مي‌باشد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تاييد شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود نظارتی

دریافت پرسشنامه خود نظارتی از سایت مادسیج اين پرسشنامه 15 گويه دارد و هدف آن بررسی توانایی خودنظارتی در افراد است. این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما (منبع داخل فايل) روایی این پرسشنامه را…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود ارزیابی

پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی  پرسشنامه استاندارد خود ارزیابی   (1996)  شامل 15گویه می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه خود ارزیابی یک میزان سنجش است که در آن فراگیر به صورت معنی داری میزان یادگیری خود را ارزیابی می کند (منبع داخل فايل) تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه در این پژوهش منظور از  خود ارزیابی  نمره­اي است كه…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثربخشي چرخش شغلی

  دریافت پرسشنامه استاندارد اثربخشي چرخش شغلی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد اثر بخشی چرخش شغلی پرسشنامه استاندارد اثربخشی چرخش شغلی  شامل 11گویه و هدف آن بررسی میزان اثر بخشی چرخش شغلی در سازمان می باشد. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه چرخش شغلی به عنوان روشی از طراحی شغلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه جابجایی نیروی کار

پرسشنامه استاندارد جابجایی و تحرک نیروی کار پرسشنامه استاندارد جابجایی و تحرک نیروی کار (منبع داخل فايل) شامل 20 گویه و هفت بعد( رضایت شغلی،نقش جنسیت،اهمیت خانواده،عدالت در ارتقاء،عدالت در پرداخت،ثبات در استخدام) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه جابجايي پرسنل در سازمان يكي از ابزارهاي مؤثر در مديريت منابع انساني بوده و معمولاً به…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه مدیریت

دريافت پرسشنامه استاندارد توسعه مدیریت  پرسشنامه استاندارد توسعه مدیریت  که شامل 35 گویه وهشت مولفه ( هدف، رهبری، نگرش نسبت به تغییر ،پاداش،روابط،ساختار،مکانیزم های سودمند) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه توسعه مدیریت فرایندی جامع است که طی آن مدیران در مسیر اثربخشی رشد می یابند و تربیت می شوند.همچنین تلاشی برای اثربخشی راندمان کاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه سازمانی

دریافت پرسشنامه توسعه سازمانی از مادسیج اين پرسشنامه 35 گويه دارد و هدف آن بررسی میزان توسعه سازمانی است. این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما (منبع داخل فايل) روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش…

ادامه مطلب