پرسشنامه احساس خصومت ردفورد – ویلیامز (RWHI)

  دریافت پکیج پرسشنامه احساس خصومت ردفورد – ویلیامز (RWHI) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه 12 سوالی توسط ردفورد (1998) مدیر تحقیقات رفتاری در دانشگاه دوک تهیه شده است. ردفورد این پرسشنامه را به منظور بررسی رابطه بین احساس خصومت و حملات قلبی تهیه نموده است روایی و پایایی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سکوت هنگام اختلاف نظر با همسر

  دریافت پکیج پرسشنامه واکنش ها نسبت به تبلیغات ولز (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سکوت هنگام اختلاف نظر با همسر از 13 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش سکوت کردن هنگام اختلاف نظر با همسر بکار می رود.اگر تعداد «بله» هایی که آزمودنی در پرسشنامه علامت میزند چهار یا…

ادامه مطلب