آموزش فنون مطالعه (قسمت ششم)

آموزش فنون مطالعه استفاده از توانایی ها وقتی ازدانش آموزان سؤال میکنیم که: از چند درصد توانایی های خود استفاده می کنید ؟ اگر چه پاسخها متفاوت است، اما کمتر کسی ادعا داردکه به طورکامل از تواناییهای خود بهره می برد.تجربه نشان داده است که ارزیابی دانش آموزان درباره ی استفاده ازتواناییهایشان بین 40 –…

ادامه مطلب