کلاس رايگان آموزش فنون مطالعه صحيح (جلسه چهاردهم)

کلاس رايگان آموزش فنون مطالعه صحيح (جلسه چهاردهم) اﺿﻄﺮاب!  ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎدرﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ، وﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎدرﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ.اﺿﻄـﺮاب ﻣﺸﮑﻞ راﯾﺞ ﺑﺸـﺮاﻣﺮوزی  وﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪاﺳﺖ.اﺿﻄـﺮاب ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮدﺑﺪﻧﯿﺴﺖ وﺣﺘـﯽ وﺟﻮدآن  ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻻزم اﺳﺖ.اﻧﺴـﺎن ﺑﺪون اﺿﻄـﺮاب،اﻧـﺴﺎن ﺑﯽ ﺧﯿـﺎل و ﺷﺎﯾﺪﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫـﺪﺑﻮد.اﺿﻄﺮاب زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﻧـﺪ زﻧﺪﮔﯽ راﺑﺎ دﺷـﻮاری ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزدو در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎن…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه صحيح (قسمت دهم)

آموزش فنون مطالعه صحيح (قسمت دهم) از اينکه در تمام اين مدت همراه ما بوديد متشکريم ، دراين قسمت  با آموزش فنون مطالعه صحيح (قسمت دهم) همراه شما هستيم ، شما مي توانيد قسمت هاي قبلي اين آموزش را از اينجا مشاهده فرماييد. در اين جلسه به بررسي مديريت زمان در مطالعه مي پردازيم.مدیریت زمان دریک تعبیرساده…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه صحيح ( قسمت نهم )

آموزش فنون مطالعه صحيح ( قسمت نهم ) با نام و ياد خدا امروز آموزش فنون مطالعه صحيح ( قسمت نهم ) را به همراهان سايت مادسيج ارائه مي دهيم .  مي توانيد قسمتهاي قبلي آموزش فنون مطالعه را ازاينجا مشاهده کنيد.در اين بخش توجه به هدف را مورد بررسي قرار داده ايم.  هدف شما ازدرس خواندن و…

ادامه مطلب