آموزش نرم افزارمطلب ( فیلم آموزشی)

دریافت آموزش  جامع  نرم افزار مطلب از سایت مادسیج این نرم افزار یک برنامه کامپیوتری نام آشنا به خصوص برای مهندسین است که با محاسبات عددی و جبر خطی سرو کار دارند. نام این نرم افزار از عبارت انگلیسی ” MATrix LABoratory ” گرفته شده است. هدف اولیه این نرم افزار حل مسائل شامل عملیات…

ادامه مطلب