دکتر محسن غلامي رناني

استاد گرامی:دکتر محسن غلامي رناني رایانه:http://ase.ui.ac.ir/renani renani[at]ase.ui.ac.ir دانشکده :علوم اداری و اقتصاد گروه :اقتصاد     دكتري,اقتصاد,تهران,ايران,1368-1375 ليسانس,اقتصاد,دانشگاه تهران,ايران,1362-1366 فوق ليسانس,اقتصاد,تهران,ايران,1366-1368       مقالات چاپ شده :   اقتصاد ايران در محدوده سياست ,ساير,چشم انداز ايران,1391,محسن رنانی | جزئیات توسعه: گذار از عدالت به انصاف نگاهي به رابطه دولت ،عدالت و فساد,ساير,ماهنامه همشهری,1390,محسن رنانی | جزئیات…

ادامه مطلب

دکتر محمدحسين مشرف جوادي

استاد گرامی: دکتر محمدحسين مشرف جوادي رایانه: http://ase.ui.ac.ir/moshref moshref[at]ase.ui.ac.ir دانشکده :علوم اداری واقتصاد گروه:مدیریت           دكتري,مديريت بازرگاني و آموزشي,دانشگاه جنوبي كاليفرنيا USC,-1371 فوق ليسانس,مديريت بازرگاني,دانشگاه اونزويل اينديانا,آمريكا,-1356 ليسانس,رياضيات و طراحي,دانشگاه آكلند,آمريكا,-1354       مقالات چاپ شده :   Factors influencing Users Attitude Toward Mobile Advertisig In ihe City of Isfahan,ISI,AUSTRALIAN JOURNAL OF…

ادامه مطلب

دکتر سيد محسن علامه

استاد گرامی:دکتر سيد محسن علامه رایانه:http://ase.ui.ac.ir/dr_allameh dr_allameh[at]ase.ui.ac.ir دانشکده: علوم اداری و اقتصاد   گروه :مدیریت           دكتري,مديريت منابع انساني و رفتار سازمانی,تربيت مدرس,ايران,1372-1378 ديپلم,اقتصاد,صارميه,ايران,1359-1364 ليسانس,مديريت بازرگاني,علامه طباطبائي تهران,تهران,1364-1368 فوق ليسانس,مديريت بازرگاني,تهران,ايران,1368-1372     مقالات چاپ شده ی دکتر سيد محسن علامه:   Investigating the Relationship between Social Capital and Knowledge Transfer within…

ادامه مطلب

دکتر مجيد صامتي

استاد گرامی:دکتر مجيد صامتي رایانه:http://ase.ui.ac.ir/majidsameti majidsameti[at]ase.ui.ac.ir دانشکده :علوم اداری و اقتصاد   گروه :اقتصاد           دكتري,علوم اقتصادي,سوفياآنتی پليس,فرانسه,1373-1377           مقالات چاپ شده ی دکتر مجيد صامتي : اولويت بندي روش هاي تامين مالي در بافت هاي فرسوده ي شهري (مورد مطالعه: شهر اصفهان),علمي پژوهشي,مطالعات و پژوهشهاي شهري-منطقه اي-دانشگاه اصفهان-همكاري…

ادامه مطلب

دکتر محمد شفيعي

استاد گرامی:دکتر محمد شفيعي دانشکده :علوم اداری واقتصاد گروه :مدیریت توضیحی در مورد رشته ی مدیریت:(رشته ی دکتر محمد شفيعي): مدیریت علم اداره و هدایت سازمانهاست. به گونه‌ای كه موجب افزایش بهره‌وری ، كارایی و اثر بخشی آنها گردد. به عبارت دیگر مدیریت، دانش بین رشته‌ای است كه از علوم مختلف مانند ریاضیات، جامعه‌شناسی و روانشناسی برای…

ادامه مطلب

دکتر مجيد اسماعيليان

استاد گرامی:دکتر مجيد اسماعيليان رایانه:http://ase.ui.ac.ir/m.esmaelian m.esmaelian[at]ase.ui.ac.ir دانشکده: علوم اداری واقتصاد گروه :مدیریت       ليسانس,مديريت صنعتي,دانشگاه يزد,ايران,1377-1381 فوق ليسانس,مديريت صنعتی,تربيت مدرس,ايران,1381-1384 دكتري,مديريت صنعتی,دانشگاه تهران,ايران,1384-1389     مقالات چاپ شده :   شناسايی و رتبه بندی محرک های چابکی سازمان با استفاده از تکنيک FTOPSIS و برنامه ريزی کسری,علمي پژوهشي,چشم انداز مديريت-دانشگاه شهيد بهشتي,1391,بهنام مولوی,مجید اسماعیلیان,رضا انصاری…

ادامه مطلب

دکتر ليلا تركي

  استاد گرامی:دکترليلاتركي رایانه:http://ase.ui.ac.ir/l.torki l.torki[at]ase.ui.ac.ir   دانشکده :علوم اداری و اقتصاد   گروه :اقتصاد       ديپلم,رياضی فيزيک,فردوس,ايران,1368-1372 فوق ليسانس,برنامه ريزی سيستم های اقتصادی,دانشگاه شيراز,ايران,1378-1381 دكتري,علوم اقتصادی(اقتصاد بين الملل-مالی و نظري),دانشگاه اصفهان,ايران,1383-1387 ليسانس,علوم اقتصادی (گرايش نظری),دانشگاه اصفهان,ايران,1373-1377     مقالات چاپ شده دکتر ليلا تركي:   Effect of Financial Liberalization on Macroeconomic Volatilities: Applications…

ادامه مطلب

دکتر سيدكميل طيبي

  استاد گرامی:دکتر سيدكميل طيبي رایانه:http://ase.ui.ac.ir/komail komail[at]ase.ui.ac.ir   دانشکده :علوم اداری و اقتصاد   گروه :اقتصاد   دكتري,اقتصاد كاربردي,ولونگونگ,استراليا,1371-1375 فوق ليسانس,اقتصاد بين الملل,دانشگاه اصفهان,ایران,1365-1369 ليسانس,اقتصاد نظري,دانشگاه اصفهان,ایران,1356-1364   مقالات چاپ شده دکتر سيدكميل طيبي:   Synchronization between Financial Crisis and International Business Cycles: Evidence from Asia,غير ISI,Korea and the World Economy,1392,سید کمیل طیبی,زهرا زمانی | Detail Does Economic Collaboration…

ادامه مطلب

دکتر كريم آذربايجاني

  استاد گرامی:دکتر كريم آذربايجاني رایانه:http://ase.ui.ac.ir/k_azarbayjani k_azarbayjani[at]ase.ui.ac.ir   دانشکده :علوم اداری واقتصاد گروه :اقتصاد     دكتري,اقتصاد بين الملل و توسعه,واحد علوم و تحقيقات تهران,ايران,-1375 فوق ليسانس,اقتصاد بين الملل,دانشگاه اصفهان,ايران,-1368 ليسانس,اقتصاد,دانشگاه اصفهان,ايران,-1364   مقالات چاپ شده :   آزمون تاثير فناوري هاي مهارت محور بر اشتغال نيروي كار ايران,علمي پژوهشي,پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار ( پژوهشهاي اقتصادي…

ادامه مطلب

دکتر سید فتح اله امیری عقدایی

    استاد گرامی:دکتر سید فتح اله امیری عقدایی رایانه:http://ase.ui.ac.ir/f.aghdaei f.aghdaei[at]ase.ui.ac.ir   دانشکده: علوم اداری واقتصاد گروه: مدیریت       دكتري,مدیریت بازرگانی,مانوئل لوئیز کیزون,فیلیبین,1357-1369     مقالات چاپ شده دکتر سید فتح اله امیری عقدایی :   An Analysis of Impact of Brand Credibility and Perceived Quality on Consumers’ Evaluations of Brand Alliance,غير ISI,International journal…

ادامه مطلب