پرسشنامه علل نگرانی از آسیب مجدد کاریستوکو و همکاران (2011)

        پرسشنامه استاندارد علل نگرانی از آسیب مجدد کاریستوکو و همکاران (2011) the causes of re-injury worry questionnaire پرسشنامه علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش توسط کاریستوکو و همکاران (2011) به منظور سنجش علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط کاشانی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشكاران و مربیان حرفه‌ای

    پرسشنامه استاندارد عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشكاران و مربیان حرفه‌ای پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشكاران و مربیان حرفه‌ای در سال (1394) برای ارزیابی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ورزشكاران و مربیان حرفه‌ای (عوامل فرهنگی، عوامل قانونی، عوامل حقوقی، عوامل مدیریتی، عوامل اقتصادی) طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب