دانلود جزوه پوسیدگی دندان

دانلود جزوه پوسیدگی دندان از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با تاریخچه پوسیدگی دندان، آناتومی دندان و…. می باشد. نظریه آنزیمی در این نظریه عامل ایجاد پوسیدگی را آنزیمهای داخل دندان می داننند که از داخل دندان سرچشمه می گیرد. اساس این نظریه بران است…

ادامه مطلب