پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران

پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران Frailty Syndrome Checklist 5-Items in Frail Older Adults in Iran پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران توسط توان و اسدالهی در سال (2022) به منظور سنجش فرتوتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص…

ادامه مطلب

پرسشنامه کار عاطفی کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه کار عاطفی کانیبیر و نارت (2012) Emotional work questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه کار عاطفی توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش کار عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کار عاطفی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مدیران سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند داخلی کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه بازاریابی رابطه مند داخلی کانیبیر و نارت (2012) Internal Relationship Marketing questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه بازاریابی رابطه مند داخلی توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش بازاریابی رابطه مند داخلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی رابطه مند داخلی دارای 7 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعاملات کارکنان و مشتریان کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه تعاملات کارکنان و مشتریان کانیبیر و نارت (2012) Customers` interrelation questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه تعاملات کارکنان و مشتریان توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش تعاملات کارکنان و مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعاملات کارکنان و مشتریان دارای 7 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه کیفیت خدمات کانیبیر و نارت (2012) Services quality questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه کیفیت خدمات توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش کیفیت خدمات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت خدمات دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کیفیت خدمات…

ادامه مطلب

پرسشنامه رابطه با مشتریان برتر کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه رابطه با مشتریان برتر کانیبیر و نارت (2012) Superior Customer Relations questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه رابطه با مشتریان برتر توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش رابطه با مشتریان برتر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رابطه با مشتریان برتر دارای 5 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان کانیبیر و نارت (2012) Staff attitude to organizational questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش نگرش کارکنان به سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان دارای 5 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان کانیبیر و نارت (2012) Employee job satisfaction questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش رضایت شغلی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت کارکنان دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه حرفه ای گرایی بالاکال و همکاران (2007)

پرسشنامه حرفه ای گرایی بالاکال و همکاران (2007) The Professionalism Questionnaire Blackall & et al (2007) پرسشنامه حرفه ای گرایی پن استیت توسط بالاکال و همکاران (2007) به منظور سنجش حرفه ای گرایی در آموزش پزشکی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط اکبری لاکه و همکاران (1400) در بین دانشجویان پزشکی…

ادامه مطلب

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (1988)

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (1988) The Self-Harm Inventory (SHI) Sansone & et al (1988) پرسشنامه آسیب به خود توسط سانسون و همکاران (1988) به منظور سنجش سابقه آسیب رساندن به خود را در پاسخ دهندگان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آسیب به خود دارای 22 سوال…

ادامه مطلب