پرسشنامه حرفه ای گرایی بالاکال و همکاران (2007)

پرسشنامه حرفه ای گرایی بالاکال و همکاران (2007) The Professionalism Questionnaire Blackall & et al (2007) پرسشنامه حرفه ای گرایی پن استیت توسط بالاکال و همکاران (2007) به منظور سنجش حرفه ای گرایی در آموزش پزشکی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط اکبری لاکه و همکاران (1400) در بین دانشجویان پزشکی…

ادامه مطلب

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (1988)

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (1988) The Self-Harm Inventory (SHI) Sansone & et al (1988) پرسشنامه آسیب به خود توسط سانسون و همکاران (1988) به منظور سنجش سابقه آسیب رساندن به خود را در پاسخ دهندگان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آسیب به خود دارای 22 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبعیت از درمان دارویی موریسکی و همکاران (2008)

پرسشنامه تبعیت از درمان دارویی موریسکی و همکاران (2008) The eight-item Morisky Medication Adherence Scale (2008) پرسشنامه تبعیت از درمان دارویی توسط موریسکی، انگ و وود (2008) به منظور سنجش تبعیت از درمان دارویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تبعیت از درمان دارویی دارای 8 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه خارش یوسیپویچ و همکاران (2001)

پرسشنامه خارش یوسیپویچ و همکاران (2001) Yosipovitch pruritus questionnaire (2001)   پرسشنامه خارش توسط یوسیپویچ و همکاران (2001) به منظور سنجش خارش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خارش دارای 23 سوال و 8 مولفه شامل تاریخچه خارش، سابقه مصرف داروهای ضد، تاثیر خارش بر خواب، تاثیر خارش بر فعالیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک بیماری بردبنت و همكاران (2006)

پرسشنامه ادراک بیماری بردبنت و همكاران (2006) Illness Perception Questionnaire Brodbent & et al (2006) پرسشنامه ادراک بیماری توسط بردبنت و همکاران (2006) به منظور سنجش ادراک بیماری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک بیماری دارای 9 سوال می باشد سؤال‌ها به ترتيب پي‌آمدها، طول مدت، كنترل شخصي، كنترل…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته گلگر و همکاران (2007)

پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته گلگر و همکاران (2007) Amputee Body Image Scale Gallagher & et al (2007) پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته توسط گلگر و همکاران (1988) به منظور سنجش تصویر بدنی در افراد آمپوته طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط صادقی، فرجی و غلامی (1399) اعتباریابی شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي استکا و همکاران 2015- 9 سوالی

      پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي استکا و همکاران 2015- 9 سوالی پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي توسط استکا و همکاران در سال (2015) به منظور سنجش خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبي عروقي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای 9 سوال و 3 مولفه خودکارآمدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی قلبی سالیوان و همکاران 1998- 16 سوالی

      پرسشنامه خودکارآمدی قلبی سالیوان و همکاران 1998- 16 سوالی پرسشنامه خودکارآمدی قلبی توسط سالیوان و همکاران در سال (1998) به منظور سنجش خودکارآمدی قلبی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای 16 سوال باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (چه وقت باید با…

ادامه مطلب

پرسشنامه علائم روان تنی لاکورت 2013

      پرسشنامه استاندارد علائم روان تنی لاکورت 2013 پرسشنامه علائم روان تنی توسط لاکورت و همکاران (2013) به منظور سنجش علائم روان تنی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حیدری و همکاران در سال (2021) در بین کارکنان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 39 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان آگاهی از سرطان سینه لینسل و همکاران 2010

      پرسشنامه استاندارد میزان آگاهی از سرطان سینه لینسل و همکاران 2010 پرسشنامه میزان آگاهی از سرطان سینه توسط لینسل و همکاران (2010) به منظور سنجش آگاهی از سرطان سینه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حیدری و فیضی در سال (2018) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 12…

ادامه مطلب