پرسشنامه فردگرایی (1387)

پرسشنامه فردگرایی (1387) The Individualism Questionnaire پرسشنامه فردگرایی توسط وثوقی و میرزایی (1387) به منظور سنجش فردگرایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فردگرایی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من ترجیح می دهم به گونه ای فکر کنم و تصمیم گیری کنم…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت جمعی (1390) – 30 سوالی

پرسشنامه هویت جمعی (1390) – 30 سوالی Collective Identity questionnaire پرسشنامه هویت جمعی توسط هزارجریبی و لهراسبی (1390) به منظور سنجش هویت جمعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت جمعی دارای 30 سوال و 3 مولفه شامل هویت قومی، هویت ملی و هویت فراملی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت بازاندیشانه (1395) – 37 سوالی

پرسشنامه هویت بازاندیشانه (1395) – 37 سوالی Reflexive Identity questionnaire پرسشنامه هویت بازاندیشانه توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش هویت بازاندیشانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت بازاندیشانه دارای 23 سوال و 4 مولفه شامل تفکر بازاندیشانه، تصور بدن، اهمیت دادن به روابط…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصور بدن (1395) – 14 سوالی

پرسشنامه تصور بدن (1395) – 14 سوالی Body image questionnaire پرسشنامه تصور بدن توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش تصور بدن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تصور بدن دارای 14 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (این روزها مردم…

ادامه مطلب

پرسشنامه اهمیت دادن به روابط شخصی (1395) – 4 سوالی

پرسشنامه اهمیت دادن به روابط شخصی (1395) – 4 سوالی Importance to personal relationships questionnaire پرسشنامه اهمیت دادن به روابط شخصی توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش اهمیت دادن به روابط شخصی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اهمیت دادن به روابط شخصی دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه گرایش به قانون گریزی (1395)

پرسشنامه گرایش به قانون گریزی (1395) Tendency toward Law-Breaking questionnaire پرسشنامه گرایش به قانون گریزی توسط میرفردی و فرجی (1395) به منظور سنجش گرایش به قانون گریزی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گرایش به قانون گریزی دارای 12 سوال و 2 مولفه رفتاری و شناختی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه قانون گریزی (1394)

پرسشنامه قانون گریزی (1394) Law Evasion questionnaire پرسشنامه قانون گریزی توسط عزیزی و پرتوی (1394) به منظور سنجش قانون گریزی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قانون گریزی دارای 19 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در صوتی که جریمه در کار نباشد، احتمال دارد…

ادامه مطلب