پرسشنامه رویکرد حرفه ای گرایی در آموزش حسابداری (1398)

پرسشنامه رویکرد حرفه ای گرایی در آموزش حسابداری (1398) Professionalism Approach in Accounting Questionnaire پرسشنامه رویکرد حرفه ای گرایی در آموزش حسابداری توسط مؤذنی (1398) به منظور سنجش رویکرد حرفه ای گرایی در آموزش حسابداری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رویکرد حرفه ای گرایی در آموزش حسابداری دارای 14…

ادامه مطلب

پرسشنامه محتوای سازمان (1398)

پرسشنامه محتوای سازمان (1398) Organizational Content Questionnaire پرسشنامه محتوای سازمان توسط مؤذنی (1398) به منظور سنجش محتوای سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه محتوای سازمان دارای 15 سوال و 5 مولفه قدمت سازمان، فناوری سازمان، نوع(اندازه) سازمان، استراتژی سازمان و جایگاه فرد در سازمان می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب