پرسشنامه ارزش های کاری آلاس (2007)

پرسشنامه ارزش های شغلی آلاس (2007) Job values questionnaire پرسشنامه ارزش های کاری یا شغلی توسط آلاس (2007) به منظور سنجش ارزش های کاری یا شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های کاری یا شغلی دارای 27 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه چرخش شغلی هسن هو و همکاران (2006)

پرسشنامه چرخش شغلی هسن هو و همکاران (2006) Job Rotation questionnaire پرسشنامه چرخش شغلی توسط هسن هو و همکاران (2006) به منظور سنجش چرخش شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه چرخش شغلی دارای 11 سوال و 3 مولفه توجه به نظرات، علایق و قابلیت های افراد و توجه به…

ادامه مطلب