پرسشنامه رهبری پدرسالارانه چنگ و همکاران (2000) – 14 سوالی

پرسشنامه رهبری پدرسالارانه چنگ و همکاران 2000- 14 سوالی Paternalistic leadership questionnaire پرسشنامه رهبری پدرسالارانه توسط چنگ و همکاران (2000) به منظور سنجش رهبری پدرسالارانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری پدرسالارانه دارای 4 سوال و 3 مولفه رهبری خیر خواهانه، رهبری اخلاق مدارانه و رهبری مستبدانه می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه دلزدگی تحصیلی توسط ریجسگر و همکاران (2013)

پرسشنامه دلزدگی تحصیلی توسط ریجسگر و همکاران (2013) The Dutch Boredom Scale (DUBS) پرسشنامه دلزدگی تحصیلی توسط ریجسگر و همکاران (2013) به منظور سنجش دلزدگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه دلزدگی تحصیلی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در موقع مطالعه وقتم…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت آموزشی هلینگر (1983)

پرسشنامه مدیریت آموزشی هلینگر (1983) Educational Administration questionnaire پرسشنامه مدیریت آموزشی توسط هلینگر (1983) به منظور سنجش مدیریت آموزشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت آموزشی دارای 50 سوال و 10 مولفه چارچوب اهداف مدرسه، اهداف ارتباطی مدرسه، نظارت و ارزیابی آموزشی، برنامه ریزی مناسب، نظارت بر پیشرفت دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان (1399)

  پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان (1399) Teachers’ organizational cynicism پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان توسط (1399) با استفاده از مدل نجاتی حاتمیان و همکاران (1398) به منظور سنجش بدبینی سازمانی معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان دارای 24 سوال و 5  مولفه همکاران، طرح ها و برنامه…

ادامه مطلب