کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا(HPLC)

شماتیکی ازقسمتهای مختلف دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا( HPLC) یا High Performance Liquid Chromatographyاز روشهای شناسایی وجداسازی می باشد که برای اندازه گیری وشناسایی ترکیبات غیر فرار و مواد ناپایدار در مقابل گرما بکار می رود.دارای دوفاز ساکن وفاز متحرک می باشد.از قسمتهای مختلف تشکیل شده است شامل:…

ادامه مطلب