ادبیات پرسشنامه اثربخشی

  ادبیات پرسشنامه اثربخشی ( ادبیات پرسشنامه + یک تم پاورپوینت رایگان) با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور مقالات و منابع علمی تهیه و با کمترین…

ادامه مطلب

دکتر مجيد اسماعيليان

استاد گرامی:دکتر مجيد اسماعيليان رایانه:http://ase.ui.ac.ir/m.esmaelian m.esmaelian[at]ase.ui.ac.ir دانشکده: علوم اداری واقتصاد گروه :مدیریت       ليسانس,مديريت صنعتي,دانشگاه يزد,ايران,1377-1381 فوق ليسانس,مديريت صنعتی,تربيت مدرس,ايران,1381-1384 دكتري,مديريت صنعتی,دانشگاه تهران,ايران,1384-1389     مقالات چاپ شده :   شناسايی و رتبه بندی محرک های چابکی سازمان با استفاده از تکنيک FTOPSIS و برنامه ريزی کسری,علمي پژوهشي,چشم انداز مديريت-دانشگاه شهيد بهشتي,1391,بهنام مولوی,مجید اسماعیلیان,رضا انصاری…

ادامه مطلب

ادبیات پایان نامه مبانی نظری سواد اطلاعاتی

  ادبیات پایان نامه مبانی نظری سواد اطلاعاتی ( 1 عدد ادبیات پایان نامه + 1 عدد پرسشنامه رایگان مربوط + یک تم پاورپوینت رایگان) با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را…

ادامه مطلب

ادبیات پایان نامه کار تیمی

  ادبیات پایان نامه  کار تیمی ( ادبیات پایان نامه + 1 عدد پرسشنامه رایگان مربوط + یک تم پاورپوینت رایگان) با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور…

ادامه مطلب

ادبیات پایان نامه جو سازمانی

  ادبیات پایان نامه جو سازمانی ( ادبیات پایان نامه + 2 عدد پرسشنامه رایگان مربوط + یک تم پاورپوینت رایگان) با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور مقالات…

ادامه مطلب

ادبیات پایان نامه بهره وری

  ادبیات پایان نامهبهره وری ( ادبیات پایان نامه + 1 عدد پرسشنامه رایگان مربوط + یک تم پاورپوینت رایگان) با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و دانشجویان، ادبیات متغیر های تحقیق را پس از مرور مقالات…

ادامه مطلب

ادبیات پایان نامه اصول ISO 9000

  ادبیات پایان نامه  اصول ISO 9000( همراه با منابع کامل داخل و پایان متن) ( ادبیات پایان نامه + پرسشنامه رایگان مربوط + یک تم پاورپوینت رایگان) با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات دسترسی به اطلاعات و منابع علمی برای پژوهشگران راحت تر شده است.  گروه آموزشی پژوهشی مادسیج  برای کمک به پژوهشگران و…

ادامه مطلب

دکتر سید فتح اله امیری عقدایی

    استاد گرامی:دکتر سید فتح اله امیری عقدایی رایانه:http://ase.ui.ac.ir/f.aghdaei f.aghdaei[at]ase.ui.ac.ir   دانشکده: علوم اداری واقتصاد گروه: مدیریت       دكتري,مدیریت بازرگانی,مانوئل لوئیز کیزون,فیلیبین,1357-1369     مقالات چاپ شده دکتر سید فتح اله امیری عقدایی :   An Analysis of Impact of Brand Credibility and Perceived Quality on Consumers’ Evaluations of Brand Alliance,غير ISI,International journal…

ادامه مطلب

دکتر احمد لطفی

استاد گرامی: دکتر احمد لطفی   گروه آموزشی: علوم اداری و مدیریت   دانشگاه:بجنورد دانشکده علوم انسانی

ادامه مطلب

دکتر علي نصراصفهاني

  ا   استاد گرامی:دکتر علي نصراصفهاني رایانه:http://ase.ui.ac.ir/alin alin[at]ase.ui.ac.ir   دانشکده :علوم اداری واقتصاد گروه :مدیریت     دكتري,مديرِت بازرگاني,دانشگاه اصفهان,ايران,1384-1388 فوق ليسانس,مديريت دولتي,تهران,ايران,1371-1373 ليسانس,مديريت دولتي,تهران,ايران,1367-1371     مقالات چاپ شده دکتر علي نصراصفهاني:   Investigating Relationship between Internal Marketing and Job Satisfaction with Using Structural Equation Modelingand Job Satisfaction with Using Structural Equation Modeling ,غير…

ادامه مطلب