آموزش فنون مطالعه ( قسمت هشتم )

آموزش فنون مطالعه (قسمت هشتم) تهیه شده در شبکه علمی ــ پژوهشی مادسیج ﻓﺮﺻﺘﯽﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی همراه کاربران سايت مادسيج هستيم با ادامه آموزش فنون مطالعه، ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﻮاﻗﻊ وﻗﺘﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای را دوﺑﺎره ﺗﮑﺮارﮐﻨﯿﻢ و ﮐﺎری راﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮاﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ، درﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﯾﺪآن ﮐﺎر را ﺑﺎ دﻗﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ…

ادامه مطلب