مقاله ترجمه شده سازمان مجازي يا شبكه اي؟

دانلود مقاله ترجمه شده سازمان مجازي يا شبكه اي؟ – اختصاصی مادسیج   چكيده هدف :  بيان تفاوت بين “سازمان مجازي” و “سازمان شبكه اي ” و تعاريف آنها . طراحي /روش شناسي / رويكرد : بررسي تحقيقات قبلي ، تجزيه و تحليل سيستماتيك يافته هاي آنها و تركيب ويژگي هاي متمايز “سازمان مجازي” و…

ادامه مطلب