فیلم سینکروترون (منبع اشعه ایکس)

سینکروترون منبع اشع ایکس در فیلم زیر توضیحاتی جامع و کاربردی در مورد سینکروترون (منبع اشعه ایکس) توسط پسر بچه ای 9 ساله به زبانی گویا داده می شود.

ادامه مطلب