فیلم عمل کیسه صفرا

کیسه صفرا – زردابداناندامی است که که در سطح تحتانی کبد قرار دارد این عضو از سه قسمت اصلی فوندوس یا قعر کیسه، تنه و اینفاندیبولومتشکیل شده است. وظیفه این کیسه نگه‌داری مایع زرد رنگ صفرا (BILE) است. این مایع به هنگام ورود مواد غذایی به معده از کبد ترشح می‌شود و سپس از طریق مجرایی به کیسه صفرا انتقال می‌یابد. صفرا از…

ادامه مطلب