کتاب چطورمتون علمی انگلیسی بنویسیم

به منظور ارائه یک مقاله یا نتیجه پژوهش های تجربی صورت گرفته به محافل و منابع علمی معتبر جهانی میبایست حاصل کار فاقد غلط های نگارشی و دستوری زبان انگلیسی بوده تا بتواند فارغ از در نظر گرفتن بعد و وزن دانش محور آن پذیرش ابتدایی را کسب نماید و بسیاری از محققان و دانشجویان…

ادامه مطلب