پرسشنامه مدیریت تغییر میل (2003)

پرسشنامه  مدیریت تغییر میل (2003) Change Management questionnaire پرسشنامه مدیریت تغییر توسط میل (2003) به منظور سنجش مدیریت تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت تغییر دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اين سازمان ها جهت رقابت کردن به شيوه ای اثربخش، تغييرات…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراشناخت معلم جیانگ و همکاران (2016)

پرسشنامه فراشناخت معلم جیانگ و همکاران (2016) Teachers’ Metacognition questionnaire پرسشنامه فراشناخت معلم توسط جیانگ، ما و گائو (2016) به منظور سنجش فراشناخت معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فراشناخت معلم دارای 24 سوال و 5 مولفه تجارب فراشناختی معلم، دانش فراشناختی در مورد تعلیم و تربیت، تفکر فراشناختی…

ادامه مطلب