معرفی رشته مهندسی صنایع

مقدمه با پیشرفت سریع علوم و پیچیدگی روز افزون آن بالطبع سیستم های تولیدی و خدماتی نیز گسترش یافته است. در نتیجه برای اداره صحیح و مناسب واحدهای تولیدی و خدماتی به صورت سیستماتیك باید از تكنیك های علمی و پیشرفته استفاده کرد. حجم تولید و گستردگی خدمات آن چنان است كه رشته های مهندسی…

ادامه مطلب