کتاب هنرنوشتن وصحبت به زبان انگلیسی

خوب نوشتن و صحبت کردن درخور، همانند بسیاری از آداب زندگی اجتماعی و به عنوان یک شاخصه فرهنگی ، نیازمند پرورش یافتن است تا بال و پر گرفته و به شکوفایی برسد تا به جایی که با جرات میتوان آنرا در زمره هنرهای موثر شمرد. کتاب The Art Of Writing & Speaking The English Language…

ادامه مطلب