پاورپوینت عملگر توزیع رادیکالی

عملگر توزیع رادیکالی در پاورپوینت زیر به موضوع محاسبه عملگر توزیع رادیکالی توسط دینامیک مولکولی پرداخته شده است.دینامیک مولکولی یا Molecular dynamic (MD)، شبیه سازی کامپیوتری حرکات فیزیکی اتمهاومولکولها در مبحث شبیه سازی N-bodyمی باشد.برای اطلاع از جزئیات کار لطفا پاورپوینت زیر را دانلود نمایید.

ادامه مطلب