پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب کاکارو و همکاران (2017)

پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب کاکارو و همکاران (2017) Intermittent Explosive Disorder Screening Questionnaire پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب توسط کاکارو، برمن و مک‌کلوسکی (2017) به منظور سنجش اختلال انفجاری متناوب طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اختلال انفجاری متناوب  دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب