پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا (1394)

پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا (1394)  Perceptions of Constructivist Learning Environments questionnaire پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا توسط حقایقی و کارشکی (1394) به منظور سنجش ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا دارای 45 سوال…

ادامه مطلب