پرسشنامه ارزش های اخلاقی (1398)

پرسشنامه ارزش های اخلاقی (1398) Moral values questionnaire پرسشنامه ارزش های اخلاقی توسط حسین زاده مبارکه (1398) بر اساس مدل باکر و همکاران (2006) به منظور سنجش ارزش های اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های اخلاقی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب