پرسشنامه خودپنداره لمبرد و مان (2006)

پرسشنامه خودپنداره لمبرد و مان (2006) Self-concept questionnaire پرسشنامه خودپنداره توسط لمبرد و مان (2006) به منظور سنجش خودپنداره طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودپنداره دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به خودم در مورد ادراک مسائل اعتماد و اطمینان دارم.) به سنجش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنبلی اجتماعی پرایس و همکاران (2006)

پرسشنامه تنبلی اجتماعی پرایس و همکاران (2006) Social loafing questionnaire پرسشنامه تنبلی اجتماعی توسط پرایس و همکاران (2006) به منظور سنجش تنبلی اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنبلی اجتماعی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(بر این ادعا هستم که وقتی دیگران…

ادامه مطلب

پرسشنامه عزم تحصیلی کلارک و مالکي (2019)

پرسشنامه عزم تحصیلی کلارک و مالکي (2019) Academic Grit Scale پرسشنامه عزم تحصیلی توسط کلارک و مالکي (2019) به منظور سنجش عزم تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عزم تحصیلی دارای 10 سوال و 3 مولفه اراده، تاب آوری و تمرکز می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک از حمایت معلم بنزن – لیبروجو و همکاران (2017)

پرسشنامه ادراک از حمایت معلم بنزن – لیبروجو و همکاران (2017) Perception of Teacher’s Support questionnaire پرسشنامه ادراک از حمایت معلم توسط بنزن – لیبروجو و همکاران (2017) به منظور سنجش ادراک از حمایت معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از حمایت معلم دارای 7 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار ضد اجتماعی ریوپکا و همکاران (2015)

پرسشنامه رفتار ضد اجتماعی ریوپکا و همکاران (2015) Antisocial Behavior Questionnaire پرسشنامه رفتار ضد اجتماعی توسط ریوپکا، کوپلند و اولور (2015) به منظور سنجش رفتار ضد اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار ضد اجتماعی دارای 30 سوال و 2 مولفه رفتارهای ضد اجتماعی جدی و نقض قوانین می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار مدنی تحصیلی (1389)

پرسشنامه رفتار مدنی تحصیلی (1389) Civic- Academic Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار مدنی تحصیلی توسط گل پرور (1389) به منظور سنجش رفتار مدنی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار مدنی تحصیلی دارای 21 سوال و 3 مولفه یاری رسانی و مشارکت اجتماعی، پای بندی به قواعد و برقراری روابط…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین سوینی و همکاران (2012)

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین سوینی و همکاران (2012) Academic well-being questionnaire   پرسشنامه بهزیستی تحصیلی توسط تومینین سوینی، سالمیلا آرو و نیمیویرتا (2012) به منظور سنجش بهزیستی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهزیستی تحصیلی دارای 31 سوال و 4 مولفه ارزش مدرسه، فرسودگی نسبت به مدرسه، رضایتمندی تحصیلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار وندالیستی سوبیه و الروفو (2010)

پرسشنامه رفتار وندالیستی سوبیه و الروفو (2010) Vandalism Behavior Questionnaire پرسشنامه رفتار وندالیستی توسط سوبیه و الروفو (2010) به منظور سنجش رفتار وندالیستی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار وندالیستی دارای 19 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مشت زدن به دیوار کلاس ها و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاب آوری کودک و نوجوان انگار و لیبنبرگ (2009)

پرسشنامه تاب آوری کودک و نوجوان انگار و لیبنبرگ (2009) Child and Adolescent Resiliency Questionnaire   پرسشنامه تاب آوری کودک و نوجوان توسط انگار و لیبنبرگ (2009) به منظور سنجش تاب آوری کودک و نوجوان 12 تا 23 سال طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تاب آوری کودک و نوجوان…

ادامه مطلب

پرسشنامه مالکیت روان شناختی آوی و همکاران (2009)

پرسشنامه مالکیت روان شناختی آوی و همکاران (2009) Psychological ownership questionnaire   پرسشنامه مالکیت روان شناختی توسط آوی و همکاران (2009) به منظور سنجش مالکیت روان شناختی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مالکیت روان شناختی دارای 10 سوال و 5 مولفه ی سازمان(سرزمین)، خودکارآمدی، مسئولیت، تعلق و هویت می…

ادامه مطلب