پرسشنامه مالکیت روان شناختی آوی و همکاران (2009)

پرسشنامه مالکیت روان شناختی آوی و همکاران (2009) Psychological ownership questionnaire   پرسشنامه مالکیت روان شناختی توسط آوی و همکاران (2009) به منظور سنجش مالکیت روان شناختی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مالکیت روان شناختی دارای 10 سوال و 5 مولفه ی سازمان(سرزمین)، خودکارآمدی، مسئولیت، تعلق و هویت می…

ادامه مطلب

پرسشنامه حکمرانی خوب (1390)

پرسشنامه حکمرانی خوب (1390) Good Governance questionnaire   پرسشنامه حکمرانی خوب توسط مقیمی و رمضان (1390) به منظور سنجش حکمرانی خوب طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حکمرانی خوب دارای 35 سوال و 6 مولفه نتیجه گیری، اثربخشی نقش ها و ظایف، ارتقاء ارزش شفاف سازی، ظرفیت سازی و پاسخگویی…

ادامه مطلب

پرسشنامه همکاری معلم هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه همکاری معلم هونینگ و هوگ (2014) Teacher collaboration questionnaire پرسشنامه همکاری معلم توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش همکاری معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه همکاری معلم دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(همه معلمان راه خود را در آموزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت ادراک شده مدیر مدرسه هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه حمایت ادراک شده مدیر مدرسه هونینگ و هوگ (2014) School-leader support questionnaire پرسشنامه حمایت ادراک شده مدیر مدرسه توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش حمایت ادراک شده مدیر مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حمایت ادراک شده مدیر مدرسه دارای 5 سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش معلم نسبت به عملکرد دانش آموز هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه نگرش معلم نسبت به عملکرد دانش آموز هونینگ و هوگ (2014) Teacher’s orientation towards student performance questionnaire پرسشنامه نگرش معلم نسبت به عملکرد دانش آموز توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش نگرش معلم نسبت به عملکرد دانش آموز معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش معلم…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از مشارکت در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه رضایت از مشارکت در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014) Satisfaction concerning participation in decision making questionnaire پرسشنامه رضایت از مشارکت در تصمیم گیری توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش رضایت از مشارکت در تصمیم گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت از مشارکت در تصمیم…

ادامه مطلب

پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014)

پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری هونینگ و هوگ (2014) Formalization of participation in decision making questionnaire پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری توسط هونینگ و هوگ (2014) به منظور سنجش رسمی سازی مشارکت در تصمیم گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رسمی سازی مشارکت در تصمیم…

ادامه مطلب