پرسشنامه انسجام تیم کارلس و دپاولو (2000)

پرسشنامه انسجام تیم کارلس و دپاولو (2000) Team cohesion questionnaire پرسشنامه انسجام تیم توسط کارلس و دپاولو (2000) به منظور سنجش انسجام تیم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انسجام تیم دارای 7 سوال و 2 مولفه انسجام وظیفه و انسجام اجتماعی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب