پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی (1393)

پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی (1393) Organizational adaptation capacity questionnaire پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی توسط عباس زاده و بوداقی (1393) بر اساس دیدگاه های سوسمن (2004) و استریکمن (2005) به منظور سنجش انطباق پذیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انطباق پذیری سازمانی دارای 31 سوال و 7 مولفه ایجاد…

ادامه مطلب