پرسشنامه انگیزش یادگیری توان و همکاران (2005)

پرسشنامه انگیزش یادگیری توان و همکاران (2005) Students’ Motivation towards Science Learning questionnaire پرسشنامه انگیزش یادگیری توسط توان، شین و شی (2005) به منظور سنجش انگیزش یادگیری در یادگیری علوم مختلف  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش یادگیری دارای 35 سوال و 6 مولفه خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری فعال، ارزشمندی…

ادامه مطلب