پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی (1398)

پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی (1398) Organizational indifference questionnaire پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی توسط حسین زاده مبارکه (1398) بر اساس مدل دانایی فرد و همکاران (1389) به منظور سنجش بی تفاوتی سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی  دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب