پرسشنامه توسعه حرفه ای نوا (2008)

پرسشنامه توسعه حرفه ای نوا (2008) Professional development questionnaire پرسشنامه توسعه حرفه ای توسط ديوس (2006) به منظور سنجش توسعه حرفه ای طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توسعه حرفه ای دارای 30 سوال و 6 مولفه مواد آموزشی، کار تیمی، مهارت سازمانی، توسعه مسیر شغلی، توسعه روابط بین فردی…

ادامه مطلب