پرسشنامه توسعه شایستگی های منابع انسانی (1399)

پرسشنامه توسعه شایستگی های منابع انسانی (1399) Developing Human Resources Competencies questionnaire پرسشنامه توسعه شایستگی های منابع انسانی بر اساس مدل اولریش (2009) و پرسشنامه مطرح شده در پژوهش دونپورت (2016) و افشارفر و همکاران(1396) توسط بهرامی (1399) به منظور سنجش توسعه شایستگی های منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های…

ادامه مطلب