پرسشنامه عام‌گرایی (1390)

پرسشنامه عام‌گرایی (1390) Universalism questionnaire پرسشنامه عام گرایی توسط حبیبی فهیم (1390) به منظور سنجش عام گرایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عام گرایی دارای 50 سوال و 8 مولفه شامل جهان گرایی، افسون زدگی، شک و یقین، طبیعت و فرهنگ، زمان، ارتباطات، حکومت، نسبیت‌گرایی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت ملی (1392) – 25 سوالی

پرسشنامه هویت ملی (1392) – 25 سوالی National Identity questionnaire پرسشنامه هویت ملی توسط ربانی و رستگار (1392) به منظور سنجش هویت ملی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت ملی دارای 25 سوال و 6 مولفه شامل فرهنگی، زبانی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی و دینی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت جمعی (1390) – 30 سوالی

پرسشنامه هویت جمعی (1390) – 30 سوالی Collective Identity questionnaire پرسشنامه هویت جمعی توسط هزارجریبی و لهراسبی (1390) به منظور سنجش هویت جمعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت جمعی دارای 30 سوال و 3 مولفه شامل هویت قومی، هویت ملی و هویت فراملی می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (1395) – 23 سوالی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی (1395) – 23 سوالی Social Capital questionnaire پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش سرمایه اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرمایه اجتماعی دارای 23 سوال و 5 مولفه شامل اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، انسجام اجتماعی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی (1395) – 15 سوالی

پرسشنامه مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی (1395) – 15 سوالی Resistance to gender stereotypes questionnaire پرسشنامه مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مقاومت در برابر…

ادامه مطلب

پرسشنامه اهمیت دادن به روابط شخصی (1395) – 4 سوالی

پرسشنامه اهمیت دادن به روابط شخصی (1395) – 4 سوالی Importance to personal relationships questionnaire پرسشنامه اهمیت دادن به روابط شخصی توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش اهمیت دادن به روابط شخصی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اهمیت دادن به روابط شخصی دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه تفکر بازاندیشانه (1395) – 4 سوالی

پرسشنامه تفکر بازاندیشانه (1395) – 4 سوالی Reflexive thinking questionnaire پرسشنامه تفکر بازاندیشانه توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش تفکر بازاندیشانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تفکر بازاندیشانه دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه گرایش به قانون گریزی (1395)

پرسشنامه گرایش به قانون گریزی (1395) Tendency toward Law-Breaking questionnaire پرسشنامه گرایش به قانون گریزی توسط میرفردی و فرجی (1395) به منظور سنجش گرایش به قانون گریزی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گرایش به قانون گریزی دارای 12 سوال و 2 مولفه رفتاری و شناختی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس آزادی در شبکه های اجتماعی مجازی (1393)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه احساس آزادی در شبکه های اجتماعی مجازی (1393) – 10 سوالی  Feeling freedom in virtual social networks questionnaire پرسشنامه احساس آزادی در شبکه های اجتماعی مجازی توسط کاروانی (1393) به منظور سنجش میزان احساس آزادی در شبکه های اجتماعی مجازی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه میزان…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت جهانی (1396)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه هویت جهانی (1396) – 11 سوالی Global identity questionnaire پرسشنامه هویت جهانی بر اساس گویه های حسین بر (1386) توسط غفاری نسب و همکاران (1396) به منظور سنجش هویت جهانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت جهانی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب