پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی محروس و جنئدی (2018) Entrepreneurial orientation questionnaire پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش جهت گیری کارآفرینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در برخورد با…

ادامه مطلب